به نام خدا

طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

نام محصول استحصال تانن از پوست گردو
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) ۱۰۰۰ تن در سال
موارد كاربرد كاربرد در صنايع دباغي پوست، مصرف در داروسازي
مواد اوليه مصرفي عمده مواد خام گياهي مانند پوسته گردو يا درخت
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم) ۵۳۲۲۱۲ تن در سال
اشتغال زايي (نفر) ۲۰
زمين مورد نياز (مترمربع) ۲۵۰۰

رئوس مطالب
( -۱-۱ نام و كد محصولالات (آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات
-۱-۴ بررسي و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۱-۷ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ معرفي شرايط صادرات

با توجه به اينكه تانن محصول نسبتا ناشنا خته اي مي باشد در اين قسمت با توضيحات ارائه شده سعي
بر آن است كه شناخت كلي نسبت به اين محصول ايجاد گردد.
اصطلاح تانن براي اولين بار در سال ۱۷۹۶ توسط سيگوين در تشريح مواد استخراج شده از بعضي از
گياهان كه مي توانستند در روند تبديل پوست حيوانات به چرم نقش بسز ايي داشته باشند به كار گرفته
شد.
تاننها (فلاوانولها) كه به اسم هاي ديگري چون اسيد تانيك، گالوتانن و اسيد گالوتانيك نيز شناخته
شدهاند، تركيبات پيچيده طبيعي هستند كه از مواد شيميايي پلي فنلي تشكيل شده اند و در پوست،
برگ و ريشة اكثر گياهان از جمله چاي، سي ب، هلو، غلات و خصوصاً سورگوم به وفور يافت مي شود .

اين مواد با وزن مولكولي بالا ( ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دالتون ) و داراي تعداد قابل ملاحظه اي گروه ه يدروكسيل
فنليك ( ۱ تا ۲ درصد وزن مولكولي ) هستند كه امكان تشكيل ارتباطات تقاطعي بين پروتئين و ساير
ماكرومولكولها را ميسر مي سازد. اين مواد همچنين شامل گروهي از فنل هاي غير پروتئيني سمي هستند
كه گاهي خاصيت قابض بودن دارند . همچنين تانن ها مواد پلي فنوليك با وزن مولكولي بالايي بوده كه
مسئول رنگ پوسته بذور و در بعضي از لگومها ميباشند.
علت تغيير رنگ برگ درختان در پاييز نيز ناشي از وجود تانن هاست. تانن ها باز دارنده فعاليت برخي
آنزيم ها بخصوص تريپسين و آميلاز بوده كه نتيجاً قابليت هضم غذا را كاهش مي دهند.

خواص فيزيكي و شيميايي تانن ها
تانن ها متبلور نبوده، فاقد ازت ولي داراي عوامل فنول و گلوكز در ساختمان خود هستند . در حالت
خالص توده اي بي شكل، بي رنگ، با مز ه اي تلخ و گس مي باشند. در واقع مزه گس و تلخي موجود در
تانن ها موجب مقبوليت بعضي از مواد غذايي مثل چاي، آبجو، كاكائو و شكلات مي گردد.
گاهي مزه گس موجود در بعضي ميوه هاي نارس بدليل وجود تانن است ولي چون بر اثر رسيدن ميوه
تركيب تانن منعقد شده و بصورت نا محلول در م ي آيد نتيجاً خاصيت گسي و قابضي خود را از دست
مي دهد. تانن ها همچنين بازدارنده هاي آنزيم هاي موثر و مهم هستند . گوناگوني آ نها و فعاليتشان بدين
معناست كه برخي تانن ها (اكثراً) با برخي پروتئين هاي خاص واكنش مي دهند نه با همه پروتئين ها . در
نتيجه اين پرسش پيش مي آيد كه آيا آنها تفكيك و غير فعال كننده عمومي هستند يا باز دارنده هاي
خاص آنزيم ها….

طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان