طرح توجیهی احداث گاز بتن

به نام خدا

طرح توجیهی احداث گاز بتن

معرفی و مزایاي محصول گاز بتن
روش هاي سبک سازي ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند :
1) سبک کردن اجزاي باربر ساختمان
2) سبک کردن سازه ساختمان
بخش عمده اي از مباحث مربوط به سبک سازي وتکنیک هاي رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر
میگیرد که شامل:شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خاج کشور)وتکنولوژي استفاده از آنها,
معیار هاي ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبک ومیزان تاثیر به کار گیري مصالح نو در کاهش وزن

ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجراي یک ساختمان.
تعریف مصالح سبک :مصالح سبک به مصالحی اطلاق میشود که وزن مخصوص انها از نمونه هاي مشابه کمتر بوده
واستفاده از آنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد.
مصالح سبک در یک تقسیم بندي کلی به سه دسته تقسیم میشوند:
1) مصالح سبک سازه اي
2) مصالح سبک غیر سازه اي
3) سیستم ها
مصالح سبک سازه اي:
به ان دسته از مصالح گفته میشود که در موارد سازه اي در بنا به کار برده میشوندبه سه نوع تقسیم میشوند:
1 )بتونی 2 )طبیعی 3 )صنعتی
بتن سبک:
یکی از مصالح مهم و کار امد در صنعت ساختمان مدرن است…….

نام محصول گاز بتن
ویژگی محصول یا طرح سبک و عایق بودن
ظرفیت پیشنهادي طرح (متر مکعب) 45,000
موارد کاربرد کاربرد به عنوان مصالح در ساخت و ساز
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) سیمان و ماسه
– کمبود / مازاد محصول تا سال 923105 1395
اشتغالزایی (نفر) 52
6,238 (2m) زمین مورد نیاز

92صفحه

3000تومان