طرح توجیهی احداث سردخانه دو منظوره121صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی احداث سردخانه دو منظوره

فهرست مطالب
فصل اول : خلاصه گزارش
فصل دوم : معرفی طرح و سابقه
فصل سوم : مطالعه بازار
فصل چهارم : مواد اولیه و تاسیسات
فصل پنجم : مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی
فصل ششم : منابع نیروي انسانی
فصل هفتم : فنی و مهندسی
فصل هشتم : برنامه اجرائی و بودجه بندي
فصل نهم : برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی

انبار و سردخانه
انبار، محلی براي نگهداري کالاها و مواد است. در صنعت بر اي نگهداري مواد اولیۀ کالاهاي نیم
ساخته، محصولات یک واحد تولیدي، قطعات یدکی دستگاهها و ماشینآلات و اجناس اسقاط و در تجارت
به منظور نگهداري اقلام و کالاهاي خریداري شده براي توزیع و فروش، از انبار استفاده میشود.
نظر به این که اکثر مواد غذایی را نمیتوان در تمام مدت سال به طور تازه در اختیار داشت و یا در
منطقهاي بنا به شرایط اقلیمی و جغرافیایی نمیتوان نوع خاصی از ماده غذایی را تولید کرد و یا تولید ما
بیشتر از مصرف در آن فصل است، انسان ناگزیر است مواد غذایی را به نحوي نگهداري نماید، تا در این
صورت بتواند در زمان لازم آن را براي مصرف به کار ببرد بنابراین، لازم است ماده غذایی مذکور را از حمله
حیوانات (مثل موش) و حشرات و موجودات ذربینی در امان نگه دارد. براي نگهداري این گونه مواد غذایی،
چه به صورت خام و چه به شکل فرایند شده، از انبار و سردخانه استفاده میشود.
بررسیهاي به عمل آمده و آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت خانههاي مربوط، نشان می دهد که
30 درصد از کل ماده غذایی در کشور ما به علت نبود امکانات مناسب نگهداري و فرآیند لازم از – حدود 50
بین میروند. چنانچه با روشهاي مناسب، از جمله استفاده از انبار و سردخانه از ضایعات مواد غذایی
جلوگیري به عمل آید میتوان افراد بیشتري از جامعه را غذا داد بدون آنکه زمین زیادتري زیر کشت برود
و از طرف دیگر قیمت تمام شده مواد غذایی تا اندازه زیادي کاهش خواهد یافت.
مردم علاقه دارند در تمام فصلها محصولات کشاورزي را با نازلترین قیمت و به بهترین وجه ممکن
از نظر خواص ظاهري یا حفظ ارزش غذایی در دسترس داشته باشند. چون استفاده از سرما باعث حفظ دو
خاصیت فوق میگردد. در نتیجه، جلب رضایت خریدار باعث بالا رفتن سطح مصرف خواهد شد . سرما رامیتوان

در تمام دورة تولید محصول مورداستفاده قرار داد و محصول را به نحو احسن نگهداري نمود و درزمان دلخواه به بازار عرضه کرد.
انبار مواد غذایی را میتوان به دو دسته اصلی تقسیمبندي نمود، مواد غذایی بالاي صفر درجه و
پایین صفر درجه سانتیگراد. در انبارهاي با درجه حرارت زیرصفر درجه کالاهاي انجمادي فاسدشدنی از
جمله گوشت، کره و … را نگهداري میکنند که درجه حرارت مذکور گاهی تا 32 درجه سانتیگراد زیرصفر
میرسد. انبارهاي بالاي صفر را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. مواد غذایی فاسدشدنی که لازم است در
درجه حرارت سردخانهاي بین صفر و 5 درجه سانتیگراد بوده مثل تخممرغ، انواع میوه و سبزي و دیگر
درجه حرارت معمولی حدود 25 درجه سانتیگراد براي نگهداري انواع حبوبات و غلات.
نکتۀ قابل توجه در انبار و سردخانه و بالا و پایین نرفتن درجه حرارت آن و عدم تأثیر حرارت و
رطوبت بیرون در درجه حرارت داخل انبار میباشد به صورتی که درجه حرارت نبای د از اندازه معینی که
تغییر پیدا کند. تنظیم شده است با تناوب 1
نگهداري مواد غذایی به طریق سنتی در شکل خود از قدیمترین روشهاي نگهداريست که در اکثر
نقاط جهان رایج بوده است و هماکنون هم در بعضی نقاط دور افتاده و روستاهاي ایران رواج دارد.
این نکته گفتنیست که روشهاي نگهداري مواد غایی به طریق سنتی، روش هاي بسیار ارزان و
تقریباً بدون خرج و تجهیزات و ماشینآلات هستند……………

خلاصه مشخصات طرح
نام سردخانه
ویژگی محصول یا طرح استفاده صنایع تبدیلی، کشاورزي، بازرگانی
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 2,000
موارد کاربرد جهت نگهداري محصولات در دماي
زیر صفر و بالاي صفر
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی)
خرید مرغ (قرارداد با سازمان بازرگانی استان)،
خرید سوسیس و کالباس، خرید گوشت
برزیلی، خرید میوه و تره بار
اشتغالزایی (نفر) 36
31,000 (2m) زمین مورد نیاز

طرح توجیهی احداث سردخانه دو منظوره

121صفحه

3000تومان