دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسـته‌بندی عـســل با ظرفیت ۲۴۰ تن در سال

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
بسـته‌بندی عـســل
با ظرفیت ۲۴۰ تن در سال

زمین موردنیاز : ۱۵۰۰مترمربع

اشتغالزایی : ۱۵نفر

۱۵۰۰تومان