طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

به نام خدا

طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی تجهیز مرکز
خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروند ان اثر مستقیمی بر شاخصهای اقتصادی جامعه
دارد . چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی اجتماعی بپردازند
رشد اقتصادی شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد . این امر در بیانیه بهداشت برای
همه تا سال ۲۰۰۰ سازمان بهداشت جهانی که در اجلاس سی ام خ ود مهمترین هدف
اجتماعی دولتها را رساندن کلیه مردم جهان به درجه ای از سلامت که بتوانند از نظر
اجتماعی اقتصادی دارای زندگی موثری باشند نیز منعکس شده است .
اهتمام دولت به بهبود سطح بهداشت همگانی علاوه بر سرمایه گذاریهای مستقیم
دولت در بخش بهداشت ودرمان به شکل انجام حمایت از بخشهای غیر دولتی ودر نظر
گرفتن تسهیلات برای این بخش نیز انجام میپذیرد . انجام این حمایتها معمولا ” در ارتقای
سطح خدمات ارائه شده به بیماران اثر قابل توجهی میگذارد . از دیگر سو با توجه به
افزایش ظرفیت دانشکده های پزشکی کشور در دهه های ۶۰ و ۷۰ و افزایش تعداد
پزشکان جویای کار جوان ، لزوم توجه هر چه بیشتر به سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان آش کارتر میگردد، چراکه علیرغم نیاز مبرم شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشکده های پزشکی کشور فاقد
شغل مرتبط با تخصص خود میباشد.
اجرای چنین طرحهایی ضمن آنکه کمک شایان به بهبود سطح بهداشت همگانی است ،
زمینه مناسب برای اشتغال به کار دانش آموختگان علوم پزشکی از قبیل پزشکان
عمومی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی ، علوم آزمایشگاهی پرستار، بهیار و …
را فراهم می آورد . ضمن اینکه با توجه به ابنکه درصد بالایی از فارغ التحصیلان این
رشته ها خصوصا ” پزشکی و پرستاری را بانوان تشکیل میدهند، این طرح میتواند به
وسیله بانوان متخصص نیز به مرحله اجرا در آید

طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی تجهیز مرکز
خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

۲۴صفحه

۳۰۰۰تومان