دانلود طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت 1000 راس در هر دوره

به نام خدا

طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت 1000 راس در هر دوره

طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي
موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها
علاوه بر تامين پروتئين دامي جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و
منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي
سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت ميباشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به
مرحله اجرا درآيد.

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش بره پرواري
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: 1000 راس در دوره100روزه
نوع توليدات: گوسفند زنده
تعداد شاغلين: 15 نفر

طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت 1000 راس در هر دوره

16صفحه

3000تومان