به نام خدا

طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي
موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها
علاوه بر تامين پروتئين دامي جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و
منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي
سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت ميباشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به
مرحله اجرا درآيد.

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش بره پرواري
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۱۰۰۰ راس در دوره۱۰۰روزه
نوع توليدات: گوسفند زنده
تعداد شاغلين: ۱۵ نفر

طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

۱۶صفحه

۳۰۰۰تومان