طرح توجيهي پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال

به نام خدا

طرح توجيهي پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال

طيور اردك از جمله پرندگاني مي باشد كه نگهداري و پرورش آن آسانتر از سايرين است و ثمراتي كه از اين راه به
پرورش دهنده مي رسد از ساير پرندگان بيشتر است. رشد اردك بسيار سريع و چشمگير است بطوريكه با رعايت رژيم
2 كيلوگرم رسانيد. ميزان تخمگذاري اين پرنده در / غذايي مناسب و قوي ، مي توان در مدت دو ماه وزن پرنده را به 5
بعضي از نژادهاي تخمگذار بسيار قابل توجه است و در پاره اي از موارد حتي به 300 تخم در سال ميرسد. پرورش
اردك معمولا در نواحي معتدل و پرباران كه داراي آببندهاي طبيعي باشد بهتر و اقتصادي تر است.معمولا براي اردك
2 مترمربع فضاي گردش در جلوي لانه در نظر مي گيرند و مقدار فضاي سقف مورد نياز را براي هر 3 الي 4 قطعه
اردك مادر يك مترمربع در نظر مي گيرند. به جرات مي توان گفت كه بيش از 50 درصد پيروزي يا شكست طرح
اردك داري بستگي مستقيم به مكاني دارد كه براي پرورش آنان در نظر گرفته مي شود. محاسبه درست فضاي مورد
نياز جهت پرورش اردك به روش صنعتي از نظر اقتصادي بسيار مهم است كه بستگي به آب و هوا ، نژاد و نحوه
پرورش دارد.
در هر بخش مي توان بين 100 الي 110 اردك را با احتساب 3 الي 4 اردك هر يك متر مربع منظور نمود كه بيشتر
از اين لطمه شديدي به تخمگذاري اردك مي رسد.
مقدار غذايي كه در اختيار اردكهاي تخم گذار قرار داده مي شود بستگي به تعداد توليد تخم آنها دارد

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش اردك مادر
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: 5000 قطعه
نوع توليدات: اردك مادر
تعداد شاغلين: 7 نفر

طرح توجيهي پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال

16صفحه

2500تومان