طرح توجيهي واحدتولید کنسرو غذاهاي دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی

به نام خدا

 طرح توجيهي واحدتولید کنسرو غذاهاي دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی

ماهی داراي ارزش تغذیهاي بسیار بالایی است و اکثر مواد مغذي و ضروري براي انسان را به تنهایی داراست. ماهی
از منابع بسیار خوب پروتئین محسوب میشود. ماهی با دارا بودن 19 درصد پروتئین و جذب 99 درصد از این
میزان پروتئین از نظر کمیت و کیفیت قال توجه است، بدین معنی که پروتئین موجود در ماهی به شکلی است که
به آسانی در دستگاه گوارش هضم و جذب میشود و بهطور تقریباً کامل در بدن به مصرف میرسد.
ماهی و آبزیان دریایی با داشتن خواص تغذیهاي بسیار خوب میتوانند قسمت اعظم نیازمنديهاي تغذیهاي ما را
تامین کنند. علاوهبر آن، به علت داشتن ترکیبات خاصی که در چربی بدن آنها وجود دارد در پیشگیري از بسیاري
امراض و کنترل و درمان بیماريهاي مختلف نقش مهمی به عهده دارند. با توجه به مزایاي چشمگیر ماهی و تاثیر
آن بر سلامتی باید فرهنگ مصرف ماهی در گسترش یابد و با حذف و کاهش نارسائیهایی که در مسیر دسترسی
خانوارها به این ماده غذایی مهم وجود دارد، براي آن جاي مناسبی در سبد غذایی خانوار ایرانی باز کنیم.
پرورش انواع آبزیان(انواع ماهی و میگو)، صید آبزیان در آبهاي شمالی و جنوبی کشور، فرآوري محصولات دریایی و
توزیع و فروش آن در بازارهاي داخلی و بینالمللی، مجموعه فعالیتهاي اقتصادي سودآوري را تشکیل میدهند که
ضمن ایجاد اشتغال براي مهارتهاي گوناگون نیروي انسانی، درآمد ارزي مناسبی را براي اقتصاد کشور به ارمغان میآورد.
البته بهتر است که این محصول کمی پس از تولید مصرف شود . یکی از ترکیبات پودر ماهی، پروتئین م ب یاشد .ا ین
پروتئین در ترکیبات خود داراي نیتروژنی است که به مرور زمان آزاد شده و باعث از بین رفتن پروتئین میشود.
از طرفی چربی هاي موجود در پودر ماهی در مجاورت هوا اکسیده شده و باعث خرابی آن و پیدایش قارچها و کپک –
شود،جلوگیري از این امر که به مرور زمان پس از تولید رخ می دهد در قسمتی از خط تولید به پودر،
آنتی اکسیدان افزوده میشود که ماندگاري محصول را تا یک سال افزایش میدهد.

 طرح توجيهي واحدتولید کنسرو غذاهاي دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی

90صفحه

3000تومان