طرح توجيهي نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا کاري براي تصفیه آلودگی هوا

به نام خدا

طرح توجيهي نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا

کاري براي تصفیه آلودگی هوا

پوششهاي شفاف و خودآرا که موجب ایجاد مزیتهاي کاربردي براي سطوح میشوند، کاربردهاي
گستردهاي دارند. پوششهاي نانومقیاس با داشتن خواصی نظیر هدایت الکتریکی زیاد، ضد الکتریسیته
ساکن، کنترل حرارت، مقاومت زیاد در برابر خش، کنترل آلودگی میکروبی، یا سایر خواصکنترلی،
در بازارهاي مختلفی مانند صنایع اپتیک، چشم پزشکی، خودرو، وسایل خانگی، نمایشگر و
تصویربرداري، فوتونیک، و نیز صنایع بستهبندي کاربرد خواهند داشت.
سطوح، در واقع اجزایی هستند که از نظرشیمیایی فعال بوده و به منظور تقویت ویژگیهاي سطحی
خاصمیتوان بهوسیلۀ سایر عوامل مانند عوامل شیمیایی و پلیمرهاي طراحی شده آنها را بهبود بخشید.
روشهاي بهبوددهی میتواند سطوح بیاثر را به آسانی از نظر شیمیایی فعال نماید و این در واقع هنر
فناورينانو میباشد. برخی نانوروکشها نیز ویژگیهاي خاصی مانند خود- بهبودي و مقاومتدر برابر
خوردگی و خشرا دارا خواهند بود.
هستند، یعنی تنها قابلیت « خاموش » ” اکثر پوششهایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند، اصطلاحا
اعمال خاصیت اولیه خود را دارند بدون اینکه توانایی سازگاري با محیط و اصلاح خواصدر اثر تغییر
شرایط محیط را داشته ویا بتوانند عیبها و نقایص بالقوه مانند مشکلات خوردگی را به

کاربر اطلاع دهند. پوششهاي مبتنی بر فناورينانو، امکان دسترسی به قابلیتهاي چند منظوره را فراهم مینمایند؛
بدین معنی که میتوانند حداقل دو ویژگی همزمان مانند مقاومتبالا در برابر خوردگی و آب گریزي
یا ابرآب گریزي (درزوایاي تماس 100 تا 170 ) را داشته باشند……

خلاصه طرح:
نام محصول: تولید نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا کاري
موارد کاربرد: تصفیه آلودگیهوا
ظرفیت پیشنهادي طرح: (تن) 100
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن)100

زمین مورد نیاز :(متر مربع) 700

محلهاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه:پارك هاي علمی و فناوري پردیس،
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت مدرس، ارومیه، تهران، سمنان، خراسان، فارس، قزوین، کرمان،
کرمانشاه، گیلان و مرکزي

طرح توجيهي نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا

کاري براي تصفیه آلودگی هوا

60صفحه

2000تومان