به نام خدا

طرح توجيهي موز گلخانه اي

اهميت اقتصادي توليد موز در ايران با توجه به پتانسيل مصرف

داخلي و عملكرد بالاي محصول روشن بوده و بسيار مهم است تاكنون كشت و پرورش اين

گياه صرفا به استانهاي سيستان و بلوچستان هرمزگان و بعضي از مكانهاي مستعدجيرفت

محدود مي گشته است ولي با توجه به شرايط بسيار مساعد خاك و اقليم مديترانه اي

مناطق شمال ايران و ساير نقاط كشت و پرورش موز دراين مناطق در گلخانه هاي پلاستيك

جهت كنترل عوامل محيطي امكان پذير بوده و بايستي توجه بيشتري به آن شود …..

خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد وپرورش موز گلخانه اي
نوع توليدات : موز
تعداد شاغلين : ۸

متراژ زمين:۲۰۰۰مترمربع

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان