به نام خدا

طرح توجيهي كوپليمرهاي الفيني ياOCP باكاربردبهبوددهنده شاخص گرانروي

گرانروي
است گرانروي يا ويسكوزيته، يا لزجت معياري از مقاومت يك مايع در برابر اعمال تنش برشي . در
يك سيال جاري كه لاي ه هاي مختلف آن نسبت به يكديگر جابجا مي شوند، به مقدار مقاومت لايه هاي سيال
در برابر لغزش روي هم گرانروي سيال مي گويند. هرچه گرانروي مايعي بيشتر باشد، براي ايجاد تغيير شكل
يكسان، به تنش برشي بيشتري نياز است . به عنوان مثال گرانروي عسل از گرانروي شير بسيار بيشتر اس ت .
به عبارت ساده تر مي توان سيال را حاوي چندين لايه روي هم دانست و حركت سيال را به صورتي فرض
نمود كه برخي لاي ه ها سريع تر و برخي كندتر حركت مي كنند. هنگامي كه يك سطح در حال جابجايي دربدين ترتيب يك گراديان سرعت بين لايه هاي مختلف سيال وجود دار د و سيال تمايل دارد در لايه هاي با
سرعت بيش تر جابجا گردد كه به آن اصطلاحاً جريان لامينار گويند . تحت جريان لامينار، نيروي لازم براي
جابجايي يك سطح در سرعت ثابت نسبت به مقاوت يك سيال متناسب با مساحت سطح و گراديان سرعت
در راستاي عمود بر سطح است.ثابت تناسب گرانروي نام دارد……

خلاصه طرح
OCP كوپليمرهاي الفيني يا نام محصول
ظرفيت پيشنهادي طرح:۱۵۰۰ تن

موارد كاربرد:
بهبوددهنده شاخص گرانروي
مواد اوليه مصرفي عمده:اتيلن-پروپيلن-هيدروژن-كاتاليست
۴۰ نفر اشتغال زايي
زمين مورد نياز
۵۰۰۰ متر مربع

طرح توجيهي كوپليمرهاي الفيني ياOCP باكاربردبهبوددهنده شاخص گرانروي

۷۱صفحه

۳۰۰۰تومان