طرح توجیهی کوپلیمرهای الفینی یاOCP باکاربردبهبوددهنده شاخص گرانروی۷۱صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی کوپلیمرهای الفینی یاOCP باکاربردبهبوددهنده شاخص گرانروی

گرانروی
است گرانروی یا ویسکوزیته، یا لزجت معیاری از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی . در
یک سیال جاری که لای ه های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا می شوند، به مقدار مقاومت لایه های سیال
در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال می گویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل
یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است . به عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر اس ت .
به عبارت ساده تر می توان سیال را حاوی چندین لایه روی هم دانست و حرکت سیال را به صورتی فرض
نمود که برخی لای ه ها سریع تر و برخی کندتر حرکت می کنند. هنگامی که یک سطح در حال جابجایی دربدین ترتیب یک گرادیان سرعت بین لایه های مختلف سیال وجود دار د و سیال تمایل دارد در لایه های با
سرعت بیش تر جابجا گردد که به آن اصطلاحاً جریان لامینار گویند . تحت جریان لامینار، نیروی لازم برای
جابجایی یک سطح در سرعت ثابت نسبت به مقاوت یک سیال متناسب با مساحت سطح و گرادیان سرعت
در راستای عمود بر سطح است.ثابت تناسب گرانروی نام دارد……

خلاصه طرح
OCP کوپلیمرهای الفینی یا نام محصول
ظرفیت پیشنهادی طرح:۱۵۰۰ تن

موارد کاربرد:
بهبوددهنده شاخص گرانروی
مواد اولیه مصرفی عمده:اتیلن-پروپیلن-هیدروژن-کاتالیست
۴۰ نفر اشتغال زایی
زمین مورد نیاز
۵۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی کوپلیمرهای الفینی یاOCP باکاربردبهبوددهنده شاخص گرانروی

۷۱صفحه

۳۰۰۰تومان