طرح توجيهي صنایع غذایی بر پایه بیو تکنولوژي

به نام خدا

طرح توجيهي صنایع غذایی بر پایه بیو تکنولوژي

چکیده
امروزه کمتر کسی در جوامع علمی وجود دارد که به اهمیت بیوتکنولوژي و تأثیر آن بر روي زمینه
هاي مختلف آگاهی نداشته باشد. دانشی که محور پیشرفت و توسعه در بسیاري از کشورها گردیده است
و سبب ایجاد تحولات عظیمی در بخشهاي پزشکی، داروسازي، کشاورزي، صنعت و معدن و غیره شده
است. بیوتکنولوژي در بخش کشاورزي که تأمین کننده نیاز غذایی بشر از هزاران سال پیش تاکنون
بوده است تأثیر مهم عمیق داشته است تا آنچه واقعا بشر خواهان آن است را براي وي تأمین نماید.
صنایع غذایی که آخرین حلقه زنجیره بخش کشاورزي می باشد. یکی از مستعدترین زمینه هاي حضور
و فعالیت بیوتکنولوژي می باشد زیرا این صنعت براي بر آورده ساختن نیازهاي غذایی سالم ، ارزان،
بهداشتی و کافی براي جمعیت کنونی و آینده نیاز به روشهاي جدید، سریع و کاربردي تر دارد که می
تواند آنها را در دنیاي بیوتکنولوژي بیابددر این طرح سعی گردیده است نقش هایی از بیوتکنولوژي در

صنایع غذایی که شامل نقش مهندسی ژنتیک وDNA ي نو ترکیب در صنایع غذایی، جنبه هاي مختلف

استفاده از میکروارگانیسم ها براي تولید مواد غذایی از قبیل اسیدهاي آمینه، افزودنیهاي غذایی، طعم
دهنده ها، ویتامین ها، پروتئین میکروبی و غیره، تأثیر بیوتکنولوژي بر روي کیفیت غذایی، روشهاي
تشخیص سریع میکروبهاي بیماریزاي غذایی، ایمنی غذایی و مدیریت مواد زائد و… به طور کلی اشاره
گردیده و در نهایت به بررسی تولید نشاسته از ذرت به عنوان مهمترین پلی ساکارید مورد استفاده در
صنایع غذایی پرداخته شده است .

مطالعات صورت گرفته نشان داده است که جمعیت جهان تا اواسط قرن حاضر، دو برابر خواهد شد و
این در حالی است که اکنون نیمی از کودکان جهان از غذاي کافی محروم هستند. همچنین فشار از
طرف مصرف کنندگان، خصوصاً در کشورهاي صنعتی، باعث شده است که تولید محصولات غذایی بطرف
استفاده از مواد افزودنی “طبیعی” و بکارگیري روش هاي فرآوري نزدیکتر به روش هاي طبیعی، جهت
پیدا کند.، مواردي از این قبیل به همراه سایر مزایایی که وجود داشته اند، روش هاي بیوتکنولوژي در
صنایع غذایی را گسترش داده اند. با توجه به گسترش صنایع غذایی در کشور ما، آشنایی مختصر با
کاربردهاي بیوتکنولوژي در صنایع غذایی مفید به نظر می رسد:
-1 تعریف بیوتکنولوژي غذایی
-2 تولید محصولات نهایی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژي
-3 تولید مواد افزودنی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژي
-4 اصلاح مستقیم مواد غذایی یا مواد افزودنی به غذا
-5 تولید مواد کمک فراوري
-6 کاربردهاي تجزیه اي
-7 تصفیه پسماند

تعریف بیوتکنولوژي غذایی در ارتباط با صنایع غذایی می توان بیوتکنولوژي را به صورت
زیر تعریف کرد:
“استفاده از سلولهاي زنده یا قسمتی از آنها، به منظور تولید یا اصلاح محصولات غذایی یا مواد افزودنی
به غذا”
از یک دیدگاه دیگر می توان کاربرد بیوتکنولوژي در صنایع غذایی را به دو بخش کاربرد بیوتکنولوژي
سنتی و کاربرد بیوتکنولوژي مدرن تقسیم کرد:

درکاربرد “بیوتکنولوژي سنتی” در صنایع غذایی، از فناوري تخمیري
(ریزساوارزه ها یا میکروارگانیزم ها) جهت تغییر مواد خام غذایی به محصولات
غذایی تخمیري شامل پنیر، ماست، خمیر نان و غیره استفاده می گردد.
استفاده از ریزسازواره ها و آنزیمها در این فرآیندها باعث ایجاد تغییرات در
طعم، عطر و بافت مواد خام غذایی یا افزایش قابلیت نگهداري آنها می گردد.
-2 در بکارگیري “بیوتکنولوژي نوین” در صنایع غذایی، از ژنتیک مولکولی و آنزیم شناسی کاربردي
بهمراه فناوري تخمیري، جهت بهبود خواص مواد افزودنی غذایی استفاده می گردد. در قسمت هاي بعدي
این نوشتار، برخی از کاربردهاي بیوتکنولوژي در صنایع غذایی به طور اجمال و در چند زمینه بیان
می شوند…..

طرح توجيهي صنایع غذایی بر پایه بیو تکنولوژي

138صفحه

3000تومان