طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی پرمرغ

به نام خدا
طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی پرمرغ

از دیر باز پر مرغ و پر سایر پر ندگان پس از فرآوری به صورت
سنتی، در ته یه بالش، لحاف، تشک و … مورد ا ستفاده قرار می گر فت .
نوعی کامپوز یت جد ید ساختمانی از پر های مرغ تو سط یک دانشمند
فیلیپینی ساخته شده است . این ماده از ترکیب فشرده سیمان و پر مرغ
و خروس ساخته شده آه می توان آن را به طور گسترده در ساختما ن سازی
مورد ا ستفاده قرار داده و جایگزین ور قه های چوبی فعلی کردکه به
راحتی توسط حشرات گرسنه تخریب می شوند.
صفحات پری هم برای کف و هم برای سقف ودیوارهای ساختمان قابل
استفاده هستند.این ماده جدید
در برا بر ار تش های موریا نه های منطقه مقاوم خوا هد بود و هم چنین
می توا ند مشکل بزرگ محیط زیست را با ارا ئه رو شی برای معدوم کردن
میلیون ها کیلو پر مازاد که در هر سال در این کشور تولید می شود،
حل کند.

جا یگزین کردن پر مرغ ( ترکیب پر مرغ با سو یا ) به جا ی
مدارها ی چاپی و پلا ستیکها ی مو جود در پو شش تلفن همراه به کار می
رو ند زیرا این مواد در محیط کار ی معمول تخریب پذ یر نیستند . همچنین
برا ی پر کردن پارچه ها ی دوخته شده به عنوان ز یرانداز ، ز یر سر ی و
… به کار می رود و برا ی تولید پو شش لا شبرگی ، ا ستفاده مزر عه
داران و باغداران برا ی جلوگیری از  علف هرز برا ی ساخت پلاستیک
تجزیه پذیر و برای تولید نوعی پارچه نیز به کار می رود .

خلاصه طرح:
نام محصول: سورتینگ و بسته بندی پرمرغ
ظرفیت پیشنهادی طرح: ١٠٠٠ تن
موارد کاربرد: پوشش تلفن همراه, صنعت ساختمان,
زیرانداز ، زیر سری, پوشش لاشبرگی ,پارچه
مواد اولیه مصرفی عمده: پرمرغ , کلر , کلرورآهن , پلی
الکترولیت , سودسوزآور ,مواد خوشبوکننده , پلاستیک بسته بندی
کمبود محصول (پایان برنامه چهارم): ٢٠٠٠٠ تن
اشتغال زائی (نفر): ٣٢ نفر
زمین موردنیاز (متر مربع): ٢۵٠٠ متر مربع

طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی پرمرغ

۳۹صفحه

۳۰۰۰تومان