طرح توجيهي تولید کمک فنر

به نام خدا

طرح توجيهي تولید کمک فنر

فنر( Spring ):
قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را در حد استانداردش ثابت
نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید .
فنرها که اغلب میله ها یا حلقه هاي فولادي انعطاف پذیري هستند ، به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا
بدون اخلال در حرکت خودرو ، دست اندازها را یکی پس از دیگري پشت سر بگذارد .

کمک فنر( Damper یا Shock Absorber ):
در صورتی که خودرویی تنها مجهز به فنر باشد ، زمانی که باري اضافه بر روي فنرها اعمال شود یا وسیله نقلیه
با یک دست انداز روبرو شود ، فنر با جمع شدن آنرا جذب می نماید ، اما زمانی که یک فنر جمع می شود ،
مقداري انرژي در خود ذخیره می کند که براي تخلیه این انرژي ، فنر باز شده و انرژي وارده را به شکلی غیر
قابل کنترل رها می سازد و از آنجائیکه فیزیک یک فنر با نوسان و ارتعاش آمیخته است پس از باز شدن دوباره
جمع شده و سپس دوباره باز می شود ، و این حرکت تا زمان تخلیه کامل انرژي ادامه می یابد ، البته هر بار با
فرکانسی کمتر از بار قبل . این سیکل باعث جدا شدن چرخ از سطح جاده ، خارج کردن کنترل خودرو از دست
راننده و از بین بردن نرمی و راحتی سواري و ایجاد حالتی مشابه قایق سواري ، می گردد.

اما آنچه این مشکل را حل می نماید چیزي نیست جز کمک فنر ؛ کمک فنري که در شرایط مناسب قرار داشته
باشد به سیستم تعلیق اجازه می دهد تا نوسان به وجود آمده را به یک یا دو سیکل تقلیل داده ، حرکت بیش از
حد را تعدیل نموده و وزن وارد بر چرخها را در حالت تعادل و چسبیده به جاده قرار دهد . با کنترل فنر و
ها نیز در وضعیت درست خود فعالیت خواهند کرد Tie Rod حرکات سیستم تعلیق ، اجزاء دیگر سیستم نظیر
و همین امر تنظیم چرخهارا نیز به صورت ثابت در حالت صحیح خود ، نگه می دارد …..

خلاصه مشخصات طرح:
نام محصول: کمک فنر
ویژگی محصول یا طرح: استفاده در انواع خودروهاي سواري و کشاورزي
ظرفیت پیشنهادي طرح: (تن) 1100
موارد کاربرد سیستم :تعلیق خودروها
کمبود / مازاد محصول تا سال 1393 : (5360418)
اشتغالزایی: (نفر) 19
زمین مورد نیاز: 3.000 (2m)

طرح توجيهي تولید کمک فنر

89صفحه

3000تومان