طرح توجيهي تولید کشمش( سورت و بسته بندي)

به نام خدا

طرح توجيهي تولید کشمش( سورت و بسته بندي)

معرفی محصول
به خشک شده برخی ارقام انگور از جمله سلطانی بی دانه (به رنگ روشن) و کورنت ( به رنگ
تیره) که در معرض نور خورشید یا با استفاده از خشک کنهاي صنعتی تهیه می شود، کشمش گفته
میشود. کشمش یک محصول مقاوم بوده که بعد از شراب دومین محصول حاصل از انگور می باشد.
تاریخ تولید کشمش هاي آفتابی به بیش از 3000 قبل برمیگردد. تصور می رود که کشف کشمش
بطور اتفاقی از خشک شدن انگور بر روي شاخه صورت گرفته باشد.
از ویژگیهاي خاص کشمش، اقتصادي بودن تولید آن است زیرا از انرژي خورشید استفاده شده،
مواد بسته بندي آن ساده است، محصول خشک شده حجم کمتري داشته و در شرایط انبار معمولی
داراي عمر ماندگاري طولانی می باشد. ضمناً تجهیزات لازم براي تهیه کشمش بسیار ساده است. بهتر
است قبل از وارد شدن به مبحث روشهاي تولید و سورت کشمش، توضیحاتی راجع به ماده اولیه این
محصول ارائه شود.
حبه انگور از سه قسمت پوست، گوشت و هسته تشکیل شده است. پوست در حدود 7 تا 12 درصد
وزن حبه را تشکیل داده و نقش حفاظتی از میوه را بر عهده دارد. در پوست حبه هاي انگور مواد رنگی
مختلفی وجود دارد. رنگ سبز در ارقام مختلف انگور مربوط به میزان سبزینه اي است که درون پوست
میوه می باشد، که در مراحل اولیه رشد میوه زیاد بوده ولی با پیشرفت مراحل رشد از میزان آن کاسته
می شود. رنگدانه ها اکثرا” درون پوسته حبه انگور قرار دارد و فقط مقدار کمی از آنها درون گوشت
انگور بصورت معلق در داخل یاخته ها دیده می شود. میزان مواد رنگی

درون حبه ها بر حسب نوع ورقم انگور، شرایط جوي، دوران رشد و میزان محصول متفاوت می باشد. عوامل محیطی مانند نور، دما،
رطوبت و مواد غذایی خاك بر میزان رنگدانه ها اثر دارند.
ضخامت پوست حبه در ارقام مختلف متفاوت بوده و در انبارداري و حمل و نقل عامل مهمی به
شمار میرود. پوست حبه در مقایسه با گوشت آن داراي مقدار ویتامین بیشتري است. تعداد زیادي آنزیم
هاي پلی فنل اکسیداز در پوست میوه انگور وجود دارد. تعداد هسته موجود در داخل حبه انگور به ارقام
آن بستگی دارد و تعداد آن تا 4 عدد نیز ممکن است برسد. اندازه و شکل هسته ها بسته به نوع
انگور تا 10 درصد از وزن حبه را تشکیل می دهد. هسته ها داراي 2 تا 10 درصد چربی و 7 درصد تانن
می باشد. وجود هسته در انگور از بازار پسندي آن براي مصرف تازه خوري میکاهد. اندازه هسته رابطه
مستقیمی با اندازه حبه انگور دارد. چرا که منبع اصلی تولید هورمون جیبرلین می باشد. گوشت انگور به
طور کلی نزدیک به 82 تا 86 درصد از وزن کل خوشه را شامل می شود. ومهترین قسمت انگور و بخش
خوراکی میوه به شمار می رود. مواد تشکیل دهنده میوه انگور بسته به نوع رقم و شرایط آب و هوایی
محل کاشت و درجه رسیدگی آن متفاوت است.
بیشترین درصد وزن حبه را آب تشکیل میدهد. میزان آب انگور در ارقام مختلف با توجه به
چگونگی وضع رویشی و درجه رسیدگی میوه متفاوت بوده و بین 70 تا 80 در صد متغیر است. سایر
مواد شیمیایی از قبیل قندها، اسیدهاي آلی، مواد ازته، رنگدانه ها و غیره بصورت محلول در آن قرار
دارند. در آب انگور تارتارات پتاسیم و نمکهاي معدنی، منیزیم، آهن، منگنز و سیلیس وجود دارد.
قسمت اعظم مواد جامد محلول انگور را کربو هیدرات تشکیل میدهد. کربو هیدرات پس از آب بیشترین
ماده تشکیل دهنده انگور است. مقدار قابل توجهی از مواد قندي در نتیجه عمل فتوسنتز در برگها
ساخته شده و درحبه انگور و سایر قسمتهاي دیگر گیاه ذخیره می شود….

خلاصه طرح:
نام محصول :کشمش بسته بندي شده
ظرفیت پیشنهادي طرح: سالیانه 2000 تن
موارد کاربرد :خوراکی(تنقلات و غذایی)
مواد اولیه مصرفی عمده: کشمش
کمبود محصول  سال 1390 :281431000 تن
اشتغال زایی 🙁 نفر) 37
زمین مورد نیاز: 8225 مترمربع

83صفحه

3000تومان