طرح توجيهي تولید کربن نانو تیوب

به نام خدا

طرح توجيهي تولید کربن نانو تیوب

یکی از اکتشافات بزرگ مربوط به نانو تکنولوژي، کشفکربن نانو تیوب است. کربن نانو تیوب لوله
هاي کربنی تو خالی هستند. صفحات آنها از اتمهاي کربن هستند که در ساختاري غلطک مانند قرار
گرفتند و در ظاهر شبیه توري هاي سیمی هستند. این مواد به علت داشتن خواصی مانند سطح ویژه زیاد
(حدود 700 تا 1000 گرم بر متر مربع)، استحکام زیاد و خصوصیات الکتریکی و الکترونیکی استثنایی
موارد کاربرد زیادي از جمله استفاده به عنوان پایه کاتالیست، تقویت مکانیکی پلیمرها و کمپوزیت ها
و ساخت قطعات الکترونیکی دارند. آنها ده ها بار از فولاد محکمترند در حالیکه وزنشان یک ششم

وزن فولاد است.طول بزرگترین کربن نانو
تیوبی که در آزمایشگاه ساخته می شود به چند میلیمتر هم میرسد. این باعث شده که درمورد ماشینهاي
کوچک، نانو تیوب هاي کربنی ایده آل باشند. در یاتاقان هاي ساخته شده از کربن نانو تیوب ها
اصطکاك بسیار کاهش می یابد. امتیاز مهم دیگر کربن نانو تیوب ها این است که آنها در هر دو
حالت رسانا ونارسانا وجود دارند. بسته به کایرالیته یا مقدار خمش، نانولولههاي کربنیها دو حالت
رساناي الکتریسته یا نیمهرسانا را به خود میگیرند.

طرح توجيهي تولید کربن نانو تیوب

45صفحه

2000تومان