طرح توجیهی تولید چوب مصنوعی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید چوب مصنوعی

با توجه به رشد روز افزون صنایع و کارخانجات و توسعه ساختمان سازی، چوب همواره نقشی اساسی در سااخت
و ساز داشته و دارد. انسان از دیرباز به نحوی از چوب استفاده می کرده، یا برای سوخت یا برای ساخت اسلحه یا
برای ساخت سرپناه. اما با رشد جمعیت استفاده از چوب هم بیشتر شاد . متأسافانه افازایش جمعیات باا کااهش
جنگل ها و درختان همراه شده است.
از طرف دیگر امروزه بازیافت کالاهای استفاده شده از اهمیت بسیار بالایی برخاوردار اسات، چارا کاه هام دارای
ارزش افزوده بالایی بوده و هم اینکه مانع از تخریب محیط زیست می شود

چوب مصنوعی که به نامهایی نظیر wood plast و woodflex نیز شهرت دارد، یکی از محصولات با ارزشی
است که از محل بازیافت مواد پلاستیکی، کاغذ و چوب از زباله ها و ضایعات شهری تولید می گردد .
این محصول بسیار شبیه به چوب طبیعی بوده و مزیتهایی نیز نسابت باه چاوب طبیعای دارد . مزیتهاایی نظیار
استحکام بالاتر، تنوع گسترده تر، نفوذ پذیری کمتر در مقابل آب و …
از این محصول برای ساخت انواع کاف پاوش هاا، نارده هاای چاوبی، مبلماان، قااب درب، نماساازی و تازئین و
دکوراسیون داخلی و … استفاده می شود.

توضیح موارد مصرف و کاربرد:
تفریبا تمامی استفاده هایی که از چوب )طبیعی( می شود می توان برای چوب مصنوعی نیز در نظر گرفت، چرا
که خواص فیزیکی و ظاهری این محصول بسیار شبیه به چوب طبیعی میباشد. مهمترین کاربردهای چاوب
مصنوعی عبارتند از :
نماسازی و تزئین و دکوراسیون داخلی، مبلمان، قاب درب، نرده های چوبی، میز و صندلی، کف پوش مناازل
و شرکتها، حفاظ اطراف منازل، راه پله و .. .

خلاصه طرح
نام محصول:چوب مصنوعی
ظرفیت پیشنهادی طرح:۷۰۰ تن
موارد کاربرد:ساخت مبلمان،قاب درب، نرده
های چوبی،میز و صندلی و …
مواد اولیه مصرفی عمده:ضایعات چوب، ضایعات پلاستیک
( PE (، کاغذ باطله و فیلر
) کمبود محصول )سال ۱۳۹۴ :۲۵۱۱ تن
۲۵۱۱ تن
اشتغال زایی :۲۶ نفر
زمین موردنیاز :متر مربع۴۵۰۰

طرح توجیهی تولید چوب مصنوعی

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان