طرح توجیهی تولید پاکت های کاغذی چند لایه باظرفیت۴۰ملیون عدددرسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پاکت های کاغذی چند لایه باظرفیت۴۰ملیون عدددرسال

فھرست مطالب
مقدمه ۶
-۱ معرفی محصول ۷
-۱-۱ نام و کد آیسیک محصول ۱۷
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۱۷
-۱-۳ شرایط واردات ۱۸
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) ۱۸
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۹
-۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۱۹
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۹
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۲۰
-۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۲۰
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۲۲
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۲۵
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنول وژی واحدهای ۲۵
موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد
استفاده در تولید محصول
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد ، ظرفیت، محل ۲۸
اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو ژی آنها و سرمایه گذاری های انجام شده اعم از ارزی و
ریالی و مابقی مورد نیاز)
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه پنجم تا پایان سال ۸۹ ) چقدر از کجا ۲۹
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۳۲
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۹ و امکان توسعه آن ۳۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم ۴۱
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ۴۴
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول ۴۶
۴۸ UNIDO -5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک و اینترنت و
، ریالی و ارزی ) با استفاده از اطلاعات واحدهای موچود، در دست اجراء بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های
فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و …
-۵-۱ اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت طرح ۴۹

هزینه های زمین ۴۹
۵-۱-۲ هزینه های محوطه سازی ۴۹
۵-۱-۳ هزینه های ساختمان ۵۰
۵-۱-۴ هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ۵۰
-۵-۱-۵ هزینه های تاسیسات ۵۱
-۵-۱-۶ هزینه های وسائط نقلیه ۵۱
۵-۱-۷ هزینه لوازم اداری و خدماتی ۵۲
-۵-۱-۸ هزینه های قبل از بهره برداری ۵۲
-۵-۱-۹ جمع هزینه های ثابت سرمایه گذاری ۵۳
-۵-۲ سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ۵۴
-۵-۳ کل سرمایه مورد نیاز طرح ۵۴
-۵-۴ تأمین منابع مالی طرح ۵۵
-۵-۵ هزینه های سالیانه ۵۵
-۵-۵-۱ هزینه مواد اولیه ۵۵
-۵-۵-۲ هزینه نیروی انسانی ۵۶
-۵-۵-۳ هزینه های سوخت و انرژی مصرفی ۵۷
-۵-۵-۴ تعمیر و نگهداری ۵۷
-۵-۵-۵ استهلاک ۵۸
-۵-۵-۶ هزینۀ عملیاتی طرح ۵۸
-۵-۵-۷ هزینۀ بیمه دارای های طرح ۵۹
-۵-۵-۸ هزینۀ مالی طرح (سال اول بهره برداری ۵۹
-۵-۵-۹ هزینۀ سالیانه طرح ۶۰
-۵-۶ شاخص های مالی-اقتصادی طرح ۶۰
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین ۶۷
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۶۹
-۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۷۰
-۹ بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی) راه -راه آهن – فرودگاه -بندر (… و چگونگی ۷۱
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۷۳
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ۷۳
-۱۲ پیوست ۷۵

طرح توجیهی تولید پاکت های کاغذی چند لایه باظرفیت۴۰ملیون عدددرسال

۷۷صفحه

۳۰۰۰تومان