طرح توجيهي تولید و بسته بندي روغن حیوانی

به نام خدا

طرح توجيهي تولید و بسته بندي روغن حیوانی

روغن حیوانی داراي خواص بی شماري از جمله استخوان سازي، کاهش غلظت خون، کاهش چربی هاي زاید
شکم، شادابی و سفیدي پوست و سم زدایی از بدن است … تغذیه سلول هاي عضله قلب از اسیدهاي چربی است
که تنها در روغن حیوانی به وفور یافت می شود … روغن حیوانی بهتر است به جاي روغن نباتی و روغن مایع
مصرف شود، زیرا روغن نباتی یا روغن هاي هیدروژنه جامد سبب افزایش کلسترول و گلیسیرید شده و در عروق
بدن و قلب رسوب می کند.

در ساختمان شیمیایى روغن هاى حیوانى اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر بیشترى به کار رفته است ضمن اینکه
اشباع شده هستند، در حالى که روغن هاى گیاهى اسیدهاى چرب طولانى زنجیر غیراشباع بیشترى دارند.
در فرهنگ ما روغن خوب را روغن حیوانی تلقی می کنند، که از دیدگاه تغذیه اي هم روغنی خوب است که
داراي باندهاي غیراشباع و مایع باشد. این روغن در بدن بر تولید کلسترول بی تأثیر است یا تولید آن را کاهش
می دهد. در صورتی که با مصرف سایر روغن هاي جامد ، تولید کلسترول در بدن افزایش می یابد که از عواقب
بد آن آگاه هستید.
روغن کرمانشاهی یا روغن حیوانی نوعی روغن است که در بهترین نوع آن را در کرمانشاه از شیر گاو و گوسفند
به دست میآورند و در مقابل روغن نباتی به معنی مطلق روغن زرد نیز استعمال میشود.
روغن حیوانی از نوعی کرهٔ محلی بهدست میآید که از به هم زدن دوغ در مشک تهیه میشود. ابتدا دوغ تهیه
شده از ماست را درون مشک ریخته و پس از تکان دادن مشک، کره را از دوغ جدا میکنند. سپس کره را درون
دیگهاي بزرگ ریخته و به ملایمت حرارت میدهند. در اثر حرارت، آب کره تبخیر و روغن آن که چربی حیوانی
است باقی میماند.
طعم این روغن بستگی زیادي به نحوه خوراك و چراي دام دارد . بهدلیل چراي گلههاي گوسفند منطقه غرب
ایران در مراتع پر علف، این روغن از طعم و مزهٔ خاصی که حاصل گیاهان معطر کوهی میباشد برخوردار است.

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول روغن حیوانی
ویژگی محصول یا طرح خواص غذایی و دارویی ، عرضه نامناسب محصول در حال حاضر
ظرفیت پیشنهادي طرح: (تن) 400
موارد کاربرد غذایی- دارویی – شیرینی و شکلات
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) شیر گوسفند
کمبود / مازاد محصول تا سال 1393: 80.103
اشتغالزایی (نفر) 19
زمین مورد نیاز:1,800 (2m)

طرح توجيهي تولید و بسته بندي روغن حیوانی

70صفحه

3000تومان