طرح توجيهي تولید و بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی است

به نام خدا

طرح توجيهي تولید و بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی است

عناوين طرح:
معرفي محصول
نام و كد محصول
شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات
بررسي و ارائه استاندارد ملي
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني
توضيح موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
شرايط صادرات
وضعيت عرضه و تقاضا.
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول
بررسي روند مصرف
بررسي روند صادرات محصول
بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

یکی از گروههاي مواد موثره گیاهان، اسانس ها 1 هستند. اسانس ها از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند،
بلکه به صورت ترکیب هاي مختلفی مشاهده می شوند، ولی به طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپن ها
هستند و یا منشا ترپنی 2 دارند. این ترکیبات معمولاً از بو و مزه تندي برخوردارند و وزن مخصوص آنها اغلب از
آب کمتر است. این مواد به روغن هاي فرار 3 یا روغن هاي خاص 4 نیز معروفند.
اسانس ها در سلول ها و کرك هاي ترشحی منفرد و یا مجتمع، غده هاي ترشحی، مجاري ترشحی در قسمت
هاي سطحی و درونی اندام هاي مختلف برگ ها، میوه ها، جوانه ها و شاخه هاي گیاهان وجود دارند. سلول ها
و بافت هاي ترشحی مذکور ممکن است تنها در یک اندام گیاه وجود داشته باشند (مثلاً تنها در گل یا میوه) و
یا ممکن است در اندام هاي مختلف گیاه پراکنده باشند. در این صورت اسانس هاي حاصله از نظر کمیت،
کیفیت و همچنین عناصر و اجزاء تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارند، به طوري که مثلاً تولید
کنندگان عطر و ادکلن به خوبی می دانند که اسانس هاي حاصل از گل هاي نارنج تلخ در مقایسه با اسانس
هاي استخراج شده از پوست و میوه این گیاه از کیفیت و ارزش بیشتري بر خوردار می باشند. از اینرو یکی از….

طرح توجيهي تولید و بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی است

63صفحه

3000تومان