به نام خدا

طرح توجيهي تولید ورق هسته ی سیلیس دار

هسته ترانسفورماتور متشكل از ورقه های نازك است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه
می شود. برای کم کردن تلفات آهنی، هسته ترانسفورماتور را نمی توان به طور یكپارچه ساخت. بلكه معمولا آنها
را از ورقه های نازك فلزی که نسبت به یكدیگر عایق اند، می سازند.

این ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلياژی ازسيليسيم )حداکثر ۴۹۵ درصد( که دارای قابليت هدایت الكتریكی و قابليت هدایت مغناطيسی زیاد است ساخته
می شوند. به این ورقها ورق هسته ای سيليس دار می گویند که جنس آنها از فولاد سيليسوم دار موسوم به
مغناطيسی است.
برای عایق کردن ورقهای ترانسفورماتور، قبلا از یک کاغذ نازك مخصوص که در یک سمت این ورقه چسبانده
می شد، استفاده می کردند اما امروزه بدین منظور در هنگام ساختن و نورد این ورقه ها یک لایه نازك اکسيد
فسفات یا سيليكات به ضخامت ۲ تا ۲۱ ميكرون به عنوان عایق در روی آنها می مالند و با آنها روی ورقه ها را
می پوشانند. علاوه بر این، از لاك مخصوص نيز برای عایق کردن یک طرف ورقه ها استفاده می شود. ورقه های
ترانسفورماتور دارای یک لایه عایق هستند.بيشترین استفاده از ورقهای هسته ای سيليس دار در ترانسفورماتورها می باشد. ورق هسته ای سيليس دار هم
در ترانسفورماتورهای قدرت و هم در ترانسفورماتورهای توزیع و همچنين در انواع دیگری از ترانس ها و
ترانسفورماتورها بكار می رود که ترانسفورماتورها نيز خود بطور وسيع در مدار وسائل الكترونيكی و مدار
دستگا ههای خودکار و وسائل راه اندازی موتورهای الكتریكی تطبيق ولتاژ مورد نياز جهت تغذیه مصرف کننده ها
و ایجاد سيستم های چند فازه از سيستم های دو فازه و تطبيق امپدانس بكار می رود.

خلاصه طرح:
نام محصول:ورق هسته ی سيليس دار
ظرفيت پيشنهادی طرح:۱۱ هزار تن
موارد کاربرد:هسته ترانسفورماتور
مواد اوليه مصرفی عمده:آهن ضایعاتی، کروم سه ظرفيتی وپودر ميكرونيزه سيليس
کمبود محصولسال ۱۳۹۴: ۱۲۱ هزار تن
اشتغال زایی:۱۸۴ نفر
زمين موردنياز:متر مربع۲۰۰۰۰

طرح توجيهي تولید ورق هسته ی سیلیس دار

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان