طرح توجيهي تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري کردن سطوح

به نام خدا
طرح توجيهي تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري کردن سطوح

نانو سیلور یک دستاورد شگرف علمی از نانو تکنولوژي است که در عرصه هاي مختلف پزشکی،
صنایع مختلف مثل کشاورزي و دامپروري و بسته بندي، لوازم خانگی، آرایشی، بهداشتی، و نظامی
کاربرد دارد. این فناوري از طریق کنترل فعالیت عوامل بیماري زا در خدمت بشر می باشد. از این رو،
به لحاظ بازدهی بالا، عملی بودن ، و افزایش ظرفیت ها و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي و
سازگاري با محیط زیست و ماندگاري بسیار زیاد، در مقایسه با دیگر روشهاي بهبود فرآوري و تولید ،
ارجحیت دارد. استفاده از فناوري نانو براي تولید نانوذرات نقره هر چند به تازگی مورد توجه زیادي
قرار گرفته و رونق بسیاري پیدا کرده ، اما داستان خاصیت ضد میکروبی نقره داستانی معاصر نیست
بلکه این خاصیت از دیرباز شناخته شده بوده و بکار می رفته است. بدون آنکه دلیل تاثیر آن خیلی
شناخته شود. براي مثال در جنگبراي کنترل عفونت زخم سربازان از سکه هاي نقره استفاده می شده
است و جهت ترمیم زخمهاي سربازان، روي زخم سکه اي از جنس نقره قرار میدادند و سپس محل
زخم را می بستند و یا براي نگهداري مواد غذایی از ظروف نقره اي استفاده می شده است. همچنین
علتشیوع نیافتن بیماریهاي مسري در مناطق اعیان نشین را به ظروف نقره نسبتمیدهند. طبیببزرگ
ایرانی بوعلی سینا براي بعضی از بیماران خود، قند آبی که در آن انگشتر نقره قرار داده و هم زده باشند
را تجویز میکرده است. همچنین ضریح مرقد اهل بیتعلیهم السلام را از نقره تهیه میکردند که خاصیت
ضد باکتري داشته و باعثعدم انتقال آنها به دیگران میشود.

امروزه به مدد فناوري نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است ذرات نانو نقره به ما این
امکان را میدهند که با کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوي را از فلز نقره شاهد باشیم.
محققان و دانشمندان نانو تکنولوژي بر این باورند که در آینده نه چندان دور فناوري نانو ذرات نقره
نقشبسیار زیادي در حوزه سلامت انسان ایفا خواهد کرد.
به صورت کلوئید آبی یا الکلی و یا (Nano Silver) با فناوري نانو، نقره به صورت ذرات نانو نقره
پورد تولید میشود. ذرات نقره در حالتهاي مختلفخاصیت آنتی باکتریال (ضد باکتري)، آنتی فونگاي
10 نانومتر تشکیل شده اند – (ضد قارچ) و آنتی ویروسدارند. محلول هاي نانو نقره در اندازه هاي 100
و در مقایسه با محلولهاي دیگر پایداري بیشتري دارند. در ابعاد نانو ذرات به دلیل اندازه کوچکی که
دارند، سطح تماس بیشتري با فضاي بیرون ایجاد میکنند و از اینرو نقش هاي خود را با سرعت بسیار
بالاتري انجام میدهند و در نتیجه تأثیر بیشتري برمحیط پیرامون می گذارند. در شکل تصویر نانوذرات
نقره نشان داده شده است…..

طرح توجيهي تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري کردن سطوح

66صفحه

2000تومان