طرح توجيهي تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات

به نام خدا
طرح توجيهي تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات

در کشور ما با توجه به حجم بالاي ساخت و ساز و در دسترس بودن نسبی مصالح لازم براي تولید
سیمان و بتن، استفاده از بتن بسیار رواج دارد. یکی از مشکلات و معضلات اساسی در بهکارگیري بتن،
مسأله پایایی آن است. در کشورهاي مختلف جهان سالانه میلیونها دلار صرف نگهداري و بازسازي
سازههاي بتنی میشود. در کشور ما نیز هزینه هاي بسیار زیادي از این بابت پرداخت می گردد، هر چند
تخمین دقیقی از این هزینه ها وجود ندارد

نانوفناوري جهت بهبود پایایی بتن، در راستاي کاهش هزینه هاي گزاف ناشی از تخریب زودهنگام
سازه هاي بتنی، پیشرفتهایی را نشان داده است. با توجه به ریزساختار بتن و وجود حفراتی در ابعاد نانو
در آن، استفاده از نانوذرات میتواند در پرکردن تخلخل هاي بسیار ریز خمیرسیمان و افزایش مقاومت
و بخصوصدوام بتن مؤثر باشد. در بسیاري از موارد که عامل مخرب بتن در محیط خارج وجود دارد
و لذا نفوذپذیري بتن نقش بسیار مهمی در پایایی و سرعت تخریب خواهد داشت. از سوي دیگر این
ذرات با انجام واکنشهایی میتوانند ترکیبات شیمیایی خمیر را نیز تغییر دهند. یکی از موارد بسیار
جالب توجه در این زمینه نانوسیلیس میباشد. تحقیقات نشان میدهد که استفاده از ذرات سیلیسبی-
شکل در ابعاد زیر 100 نانومتر (نانوسیلیس) میتواند به نحو بسیار مناسبی پایایی بتن را بهبود بخشد. از
سوي دیگر میزان لازم این ماده براي رسیدن به تأثیري مشابه دوده سیلیس بسیار کمتر است و این از
جنبههاي مختلفی باعث ایجاد مزیت نسبی در استفاده از نانوسیلیس میباشد. از طرفی استفاده از این
ماده مزایاي دیگري در انواع خاص بتن، مثلاً بتنهاي خودمتراکم ١ و یا بتن هاي توانمند ٢ به همراه
دارد[ 1]. به طور کلی استفاده از نانوذرات، هر چند که در واکنشهاي هیدراتاسیون وارد نشوند، به دلیل
نقشی که به لحاظ فیزیکی در پر کردن حفره هاي بسیار کوچک خمیر سیمان دارند، میتواند تأثیر

مناسبی در بهبود ریزساختار و پایایی بتن داشته باشد.

خلاصه طرح:
نام محصول: تولید نانو ذرات ترمیم کننده بتن
موارد کاربرد :صنعت ساختمان و راه سازي
ظرفیت پیشنهادي طرح: (تن) 400
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن) 800

زمین مورد نیاز (متر مربع) 500

محلهاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه:پارك هاي علمی و فناوري پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزي

طرح توجيهي تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات

47صفحه

3000تومان