به نام خدا

طرح توجيهي تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

محصولات مورد مطالعه طرح، تولید انواع بویلرها، مبدلهاي حرارتی، منابع تحت فشار و
مخازن نگهداري محصولات نفتی میباشد. کلیه این تجهیزات با کاربري در صنایع نفت مورد نظر
میباشد. البته قابلیت کاربرد این تجهیزات در کلیه صنایع غیر از نفت نیز وجود دارد ولی با توجه
به اینکه در صنعت نفت دقت در طراحی و ساخت از شرایط بسیار حساسی برخوردار است، لذا
مشتریان اکثراً حاضر به خرید تجهیزات از سازندگانی هستند که به طور اختصاصی در صنعت
نفت فعالیت مینمایند.

بویلرها تجهیزاتی هستند که وظیفه تولید گرما و انتقال آن از طریق سیالاتی مانند آب یا روغن
را برعهده دارند.

ظرفیت یک بویلر براساس میزان سیال داغ تولیدي در هر ساعت بیان میشود. به عنوان مثال
یک بویلر بخار پنج تن داراي ظرفیت تولید بخار به میزان پنج تن در هر ساعت میباشد.

منابع تحت فشار براي نگهداري سیالات فرار مورد استفاده قرار میگیرد. سیالات فرار میتواند
گاز یا محصولات مایع داغ باشد

منابع تحت فشار تقسیمبندي خاصی به لحاظ نوع کاربرد ندارند و صرفاً براساس ظرفیت
(گنجایش) میتوان آنها را دستهبندي کرد. در طرح حاضر هدف تولید منابع با ظرفیت تا ۵۰ تن
است.

همانند مطالب عنوان شده درمورد منابع، مخازن نیز براساس گنجایش قابل دستهبندي هستند
که در طرح حاضر هدف تولید مخازن با ظرفیت پنجاه تن و کمتر میباشد.

طرح توجيهي تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

۸۴صفحه

۳۰۰۰تومان