به نام خدا

طرح توجيهي تولید قطعات برنجی با ظرفيت توليد۳۷۵ تن در سال

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات برنجی میباشد. این قطعات بصورت شیرآلات
و قطعات مورد استفاده در گاز رسانی انتخاب شده است.
شیرآلات گاز رسانی نوعی خاص از شیرآلات بشمار می آیند که از دقت بسیار بالائی
برخوردار بوده و بعنوان قطع و وصل کننده جریان گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
از نقطه نظر تنوع، قطعات و شیر آلات گازي به گروه هاي زیر طبقه بندي می گردند:
شیر ربع گرد در اندازه هاي مختلف ·
شیر دستی وسایل گاز سوز ·
شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز ·
قطعات و اتصالات ·
هر کدام از شیرآلات فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند
شیرآلات گازرسانی ، بعنوان محصولات مورد استفاده براي کنترل جریان گاز می باشد و از
آنجائی که کلاس شیرآلات مورد مطالعه طرح، نوع خانگی می باشد لذا مورد مصرف این
محصولات نیز در گاز رسانی خانگی خواهد بود .
بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول:
گاز یک سوخت محسوب می گردد و با توجه بر شکل فیزیکی آن، قابلیت نشت و نشر در فضا
را داشته و لذا با کوچکترین جرقه، منفجر شده و مشتعل می گردد. بنابر این با توجه بر اینکه گاز
براي منازل و محل هاي مسکونی مورد استفاده قرا می گیرد، لذا کلیه تجهیزات و ادوات مورد
استفاده در آن لازم است از قابلیت اطمینان بسیار بالا برخوردار باشد. شیرآلات یکی از ادوات
مورد استفاده در گاز رسانی است. این تجهیزات هر چند در نگاه ظاهري داراي کالاهاي مشابه
مانند شیرآلات مورد استفاده در آبرسانی می باشند، لیکن بنابه دلایل عنوان شده، بطور یقین می
توان گفت که هیچ کس اجازه استفاده از شیر آلات فوق را در لوله کشی گاز ندارد. از طرف دیگر
شرکت ملی گاز و کلیه شرکت هاي ناظر و مجري گاز رسانی، استفاده از هرگونه ادوات دیگر
براي گازرسانی را به شدت ممانعت می نمایند و حتی باید گفت که مصرف کنندگان گاز به دلیل
خطر ساز بودن شیرآلات غیر گازي، به هیچ عنوان از آنها استفاده نمی کنند.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که شیر آلات گازي به هیچ عنوان داري کالاي
جایگزین نمی باشد…..

خلاصه طرح
نام محصول تولید قطعات برنجی
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۳۷۵ تن در سال
موارد کاربرد شیرآلات جهت گاز رسانی خانگی
مواد اولیه مصرفی عمده شمش برنج
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۲۱۳ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۴
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۰۰۰

طرح توجيهي تولید قطعات برنجی با ظرفيت توليد۳۷۵ تن در سال

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان