طرح توجيهي تولید فیلترهاي از بین برنده بوهاي نامطبوع و باکتریها در محیطشهري

به نام خدا

طرح توجيهي تولید فیلترهاي از بین برنده بوهاي نامطبوع و باکتریها در محیط شهري

امروزه به کمکفناوري هاي پیشرفته، هر روزه توانمندي انسان در مقابله با باکتري ها و ویروس هاي
مضر بیشتر شده است. در راستاي تحولات اخیر زندگی انسان، علم و فناوري نانو توسعه متنوعی یافته و
تقریباً در همه رشته هاي علمی از جمله در حوزه از بین بردن بوهاي نامطبوع و باکتریها پیشرفتهاي
زیادي کرده است.
یکی از اصلی ترین راهکارهاي از بین برنده بوهاي نامطبوع و باکتري ها در محیط شهري استفاده از
فیلترهاي مبتنی بر فناوري نانو می باشد. این فیلترها قابلیت نصبدر هواسازها و دستگاه هاي تصفیه هوا
و سیستم هاي حرارتی و برودتی را داشته و می توانند هواي خروجی از این سیستم ها را تصفیه کنند. به
این معنا که بوهاي نامطبوع و باکتري ها را از بین ببرند. بدیهی است در این صورت محیط دلپذیرتري
براي زندگی ایجاد می گردد. این فیلترها با نانوذرات مختلفی آغشته شده اند و معمولا هر نانوذره در
فیلتر نقشخاصخود را انجام میدهد. با توجه به محیط مورد نظر امکان تغییر در نوع نانوذرات و میزان
آنها وجود دارد. براي مثال براي سیستم هواي داخل مترو نوع خاصی فیلتر باید طراحی شود که متفاوت

از فیلترهاي مورد استفاده براي بهینه سازي هواي کلاسدانشآموزان و یا اداره جات و مساجد خواهد
بود.

خلاصه طرح
نام محصول تولید فیلترهاي نانویی
موارد کاربرد از بین برنده بوهاي نامطبوع و
باکتریها
ظرفیت پیشنهادي طرح (متر مربع) 1500000
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (کیلوگرم) 15000

زمین مورد نیاز (متر مربع) 800

محلهاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه:پارك هاي علمی و فناوري پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزي

43صفحه

3000تومان