طرح توجيهي تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالاي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

به نام خدا

طرح توجيهي تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالاي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

مکانیزم کارکرد دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیتجذب بالاي آلودگی
امروزه بیشترین کاربرد میکروفایبرها در تمیز کردن در زندگی روزمره می باشد. یکی از ویژگی هاي
این میکروفایبرها جذب بالاي آب است. مایعات معمولا تحت نیروي واندروالس بین ملکولی قراردارند. ملکولهاي سطح مایع نیروي جاذبه بیشتري با یکدیگر دارند که مشهور به کششسطحی است.
ملکول هاي آب به علت کشش سطحی بالا معمولا به اسفنج و مانند آن نمی چسبند. کشش سطحی
آب به قدري بالاست که تیغ فلزي را میتوان روي آب نگه داشت. اما اگر نیروهاي جاذبه بین اسفنج یا
پارچه با ملکول هاي آب، قویتر از نیروي کشش سطحی باشد، آب به راحتی جذب می شود. این
الیاف در حالت تر با این مکانیزم (شکست کششسطحی مایعات و روغن) جاذب بالایی براي آنها از
جمله آب هستند.

خلاصه طرح:
نام محصول: دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالاي آلودگی
موارد کاربرد: آراستگی و نظافت
ظرفیت پیشنهادي طرح: (متر مربع) 1000000
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن) 500

زمین مورد نیاز: (متر مربع) 1000

محلهاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه:پارك هاي علمی و فناوري پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزي

طرح توجيهي تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالاي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

39صفحه

3000تومان