طرح توجيهي تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

به نام خدا

طرح توجيهي تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

فیزیوتراپی یک شاخه اي از علم پزشکی و توانبخشی است و توانبخشی مجموعه اقداماتی است
که براي یک فرد معلول یا بیمار انجام می دهد. تا شخصبتواند از نظر جسمی – روانی – حداکثر
توانائی و استقلال خویش را بدست آورد و زندگیش را به حد طبیعی نزدیک نماید . در این شیوه
درمان بدون استفاده از دارو و تنها با کمک تجهیزات مختلف به مداواي بیماران پرداخته می
شود. در این عملیات بیماران بصورت مداوم و تحت نظر پزشک با استفاده از تجهیزات مختلف،
عضو بیمار بدن خود را التیام می بخشند .
تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است که در طرح حاضر هدف تولید
نوع الکترونیکی و الکتریکی آن است . این تجهیزات در فعالیت هاي ورزشی نیز داراي کاربرد
هستند و افراد با بکار گیري آنها نوعی ورزش درمانی را انجام می دهد .

تجهیزات فیزیوتراپی از موارد بسیار متنوعی تشکیل یافته است که ذیلا به برخی موارد آن اشاره
شده است :
دستگاه سنجش پوکی استخوان ·
دستگاه تحریک الکتریکی ·
دستگاه مادون قرمز ·
دستگاه التراسونیک ·
فشار سنج ها ·
دستگاه فارادیک ·
دستگاه گرم کننده و ماساژ دهنده ·
……..

خلاصه طرح
نام محصول: تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
ظرفیت پیشنهادي طرح: 1000 دستگاه در سال
موارد کاربرد
انجام درمان هاي غیر داروئی در بیمارستان ها و منازل ·
انجام حرکات ورزشی درمانی ·
اندازه گیري برخی شاخصهاي مهم بدن مانند فشار خون ·
…………….. ·
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع فولاد به اشکال میلگرد و ورق ·
پلاستیک ها ·
تجهیزات جانبی الکتریکی ·
قطعات الکترونیکی ·
قطعات استاندارد و آمادي ·
ابزار الات عمومی ·
کمبود محصول: (پایان برنامه توسعه چهارم) نمی توان بصورت عددي میزان کمبود این تجهیزات را برآورد نمود.
اشتغال زایی: (نفر) 28
زمین مورد نیاز: (مترمربع)1700

طرح توجيهي تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

3000تومان