به نام خدا

طرح توجيهي تولید بشکه هاي فلزي

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید بشکه هاي فلزي میباشد.
بشکه هاي فلزي ، ظروفی هستند که جهت بسته بندي و حمل و نقل مواد مایع و خمیري شکل
مورد استفاده قرار می گیرند . این اقلام همانطوریکه از عنوان آنها مشخصاست ، از ورق فلزي
ساخته می شوند . از اینرو استحکام بالا در نگهداري و حمل مواد خطرناك و حساس برخوردار
می باشند .
از نقطه نظر تنوع ، بشکه هاي فلزي را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
بشکه هاي فلزي استاندارد ·
بشکه هاي فلزي مواد غذایی ·
بشکه هاي فلزي قیر ·
بشکه هاي فلزي کوچک ·
هر کدام از بشکه هاي فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند

ابتدامحصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد

نام محصول تولید بشکه هاي فلزي
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۳۰۰ هزار عدد در سال
موارد کاربرد بسته بندي و حمل و نقل مواد مایع و خمیري
مواد اولیه مصرفی عمده ورق فولادي
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد.
اشتغال زایی (نفر) ۲۶
زمین مورد نیاز (مترمربع)۵۳۰۰

طرح توجيهي تولید بشکه هاي فلزي

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان