طرح توجيهي تولید اگزوز خودرو

به نام خدا

طرح توجيهي تولید اگزوز خودرو

محصول مورد بررسی این طرح اگزوز خودرو می باشد که یکی از اجزاء فراگیر در کلیه
خودروها بوده و وظیفه انتقال گازهاي خروجی از خودرو را دارد. اگزوز یکی از اجزاء خودرو
می باشد که عملکرد آن هدایت گازهاي خروجی حاصل از احتراق داخلی موتور خودرو است.
اگزوز داراي دو وظیفه بسیار مهم دیگر نیز می باشد. اولین وظیفه این قطعه علاوه بر انتقال
گازهاي خروجی که قبلا ذکر شده تصفیه و کم کردن ذرات معلق موجود در این گازها پس از
عبور از مخازن و فیلتر هاي نصب شده بر روي اگزوز است توجه به این نکته ضروریست که
این مخازن و فیلترهاي نصب شده بر روي اگزوز توانایی کاهش آلاینده ها را تا 80 % دارند از
اینرو با توجه به این که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات فراروي انسانها مسائل زیست
است که مهمترین ماده خروجی از اگزوز Co محیطی و افزایش گازهاي گلخانه اي از جمله گاز 2
خودرو می باشد بنابراین طراحی و نصب صحیح اگزوز بسیار ضروري و مهم می باشد. دومین
وظیفه بسیار اگزوز خودرو که کمتر به آن توجه می شود کاهش آلودگی صوتی می باشد که این
وظیفه نیز توسط منبع انبساط که در مجموعه اگزوز نصب شده است انجام می پذیرد. شایان
ذکر است که در صورت عدم کاهش صداي خروجی حاصل از عملکرد و احتراق موتور عملا از
این وسیله نقلیه به دلیل صداي بسیار گوش خراش و نیز خطرناك نمی توان استفاده نمود. نحوه
کاهش صداي خروجی نیز بر اساس برخورد فرکانسهاي خروجی از موتور خورو در منبع
انبساط به یکدیگر از یک مسیر رفت و برگشتی بین دو دیواره منبع انبساط بنا شده است. جهت
کاهش آلایندگی گازهاي خروجی از اگزوز خودرو نیز مبدلهاي کاتالیستی استفاده می شود
جهت کاهش و ایجاد تغییرات شیمیایی در آلاینده هاي فوق از مبدل هاي کاتاسیتی فلزي
و یا سرامیکی استفاده می شود که هسته اصلی آنها بر مبناي فلز و یا سرامیک صنعتی
بوده و از لایه هاي بسیار نازك فلزات گرانبها (پلاتین، رودیوم یا پالادیوم) توسط یک
لایه واسط بر سطح مجراهاي این هسته ها پوشانده می شوند این مواد آلاینده هاي فوق
تبدیل می نمایند. علی الرغم N الذکر را به ترکیباتی همچون آب، دي اکسید کربن و 2
استفاده از مبدل ها، کاهش آلاینده هاي خروجی خودرو 100 % نیست بنابراین در
کشورهاي مختلف استانداردهایی براي این منظور در صنایع خودرو سازي وضع می
گردد……

خلاصه طرح
نام محصول :طرح تولید اگزوز خودرو
ظرفیت پیشنهادي طرح: (ظرفیت عملی) 42500 عدد در سال
موارد کاربرد: انواع خودروهاي سواري و وانت
مواد اولیه مصرفی عمده: ورق روغنی، لوله فولادي و پشم شیشه
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم): 1002723 عدد در سال
اشتغال زاییك (نفر) 46
زمین مورد نیاز: (مترمربع)2500

طرح توجيهي تولید اگزوز خودرو

74صفحه

3000تومان