طرح توجيهي تولید اسید فرمیک

به نام خدا

طرح توجيهي تولید اسید فرمیک

اسید فرمیک با نامهاي متانوئیک اسید، هیدرژن کربوکسیلیک اسیدو فرمیلیک اسید شناخته می شود

موارد مصرف و کاربرد:
اسید فرمیک در زمینه هاي مختلفی کاربرد دارد که به شرح زیر می باشند:
سنتز مواد شیمیایی و دارویی:
اسید فرمیک به عنوان مواد افزودنی صنایع غذایی، در تولید کاتالیست آلومینیوم، سنتز مواد دارویی همچون
انسولین و کافئین، سنتز پنتا اریتریتول، تولید روغن سویاي اپوکسی شده بکار می رود. این ماده در تولید حشره
کش ها، سموم نباتی و رنگ نساجی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. لازم بذکر است عمده ترین مصرف
اسیدفرمیک در جهان در زمینه سنتز مواد شیمیایی می باشد.
دباغی و تولید چرم :
در صنعت دباغی اسید فرمیک براي گندزدایی و خنثی کردن آهک در هنگام موزدایی پوست خام مصرف
می شود و در رنگرزي چرم نیز به عنوان یکنواخت کننده استفاده می شود.
خوراك دام:
به منظور تسهیل در هضم علوفه دامها اسید فرمیک افزوده می شود.
صنایع نساجی:
کاربرد اسید فرمیک در صنایع نساجی به شرح ذیل است:
پایدار نمودن رنگ بر روي الیاف ·
در رنگ آمیزي الیاف طبیعی و مصنوعی همچون پشم و نایلون ·
خنثی نمودن محلول قلیایی در هنگام شستشوي پارچه

خلاصه طرح:
نام محصول: اسید فرمیک
ظرفیت پیشنهادي طرح: 20 هزار تن
موارد کاربرد:
سنتز مواد شیمیایی و دارویی،دباغی و تولید چرم،خوراك دام،
صنایع نساجی
مواد اولیه مصرفی عمده: مونوکسیدکربن ،متانول و سدیم (کاتالیست)
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن) 10313
اشتغال زایی: (نفر) 72
زمین مورد نیاز :(متر مربع) 50000

طرح توجيهي تولید اسید فرمیک

65صفحه

3000تومان