طرح توجیهی تولید استفاده از جلبکهای میکروسکپی برای جداسازی فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

به نام خدا

طرح توجیهی تولید استفاده از جلبکهای میکروسکپی برای جداسازی فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

طی سالهای اخیر، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه مواد زائد خطرناک آلی و معدنی بیش از پیش
متداول شده است. به گفته رماوندی ، توانایی جذب و پذیرش فلزات سنگین مختلف از محیط زیست به
وسیله انواع میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها، اکتینومیست ها، قارچها و جلبکها به اثبات رسیده است.
این توانایی می تواند از طریق مکانیسم های متفاوتی شامل فرآیندهای فیزیکوشیمیایی جذب در سطح
دیواره سلولی و مکانیسم های مرتبط با متابولیسم میکروبی نظیر انتقال و رسوب دهی اعمال شود. سلولهای
زنده و مرده میکروبی می توانند جذب فلزات سنگین از جمله جیوه را انجام دهند.
این عمل می تواند به وسیله ترکیبات ترشح شده از سلولها مثل انواع متابولیت های سلولی ، ترکیبات پلی
ساکاریدی و دیگر اجزای دیواره سلولی انجام شود. مکانیسم های جذب به وسیله سلولهای مرده و زنده با

هم متفاوت است و میزان جذب ، ظرفیت پذیرش و تغلیظ فلزات در میکروارگانیسم های مختلف نیز
یکسان نیست.
جلبک ها و حذف بیش از ۹۰ درصد از فلزات سنگین
هدف اصلی طرح ، حذف فلزات سنگین از پساب های آلوده صنایع با استفاده از جلبکهای میکروسکوبی
می باشد . به کمک این روش میزان حذف فلزات سنگین حتی به بیش از ۹۰ درصد نیز رسیده است. با
توجه به ارزان و در دسترس بودن جلبکها می توان از آن برای حذف فلزات سنگین بخصوص جیوه که
یکی از معضلات محیط زیست کشورمان است ، بهره جست و براحتی حتی فاضلاب دندانپزشکی ها که
حاوی جیوه است و در حال حاضر به زهکشهای آب سطحی خیابان ها یا چاههای جاذب وارد می شود را
می توان با کمک جلبک تصفیه کرد. جلبکهای مورد استفاده در این فرایند از همه جای کشورمان تهیه و
قابل پرورش می باشند . سپس جلبکها برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنایع خشک ، آسیاب و
سرند و در معرض پساب قرار گرفتند. عمومی ترین نوع جلبک مورد استفاده در این فرایند معمولا گونه
های اسپیروژیرا، ادوگونیوم ، زیگیمافانیکوم و لادوفوراگلومراتا می باشند . در این نوع فیتنراسیون ظرفیت
پساب ، لرزش و تکان دادن فیلتر در زمان کار ، زمان تماس فیلتر با پساب و PH جذب بیومس وابسته به
غلظت اولیه فلزات سنگین می باشد . همچنین راندمان جذب مستقل از دمای پساب است.

مشخصات کلی طرح:
عنوان:طرح تولید استفاده از جلبک های میکروسکپی برای جداسازی فلزات
سنگین سمی از پساب صنایع
ظرفیت طرح: ۲۰۰ دستگاه
مواد اولیه اصلی جلبک های دریایی ، فلزات آلومینویم ، فولاد ، اتصالات مکانیکی
محل تأمین مواد اولیه:گلستان ، مازندران، اردبیل ، خوزستان ، لرستان ، فارس ، کرمان ،
کرمانشاه قزوین
پیشنهاد محل اجرای طرح:استان های تهران ، فارس ، اصفهان ، آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ،
خوزستان ، خراسان رضوی ، البرز ، مرکزی
موارد استفاده و کاربرد محصول: به عنوان یک فیلتر برای جداسازی فلزات سنگین از پساب های صنایع

میزان اشتغال زائی طرح ۳۳ نفر
تعداد روزهای کاری ۳۰۰ روز با دو شیفت ۸ ساعته
مساحت زمین ۵۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی تولید استفاده از جلبکهای میکروسکپی برای جداسازی فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

۶۷صفحه

۳۰۰۰تومان