طرح توجيهي تولید استفاده از جلبکهاي میکروسکپی براي جداسازي فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

به نام خدا

طرح توجيهي تولید استفاده از جلبکهاي میکروسکپی براي جداسازي فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

طی سالهاي اخیر، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه مواد زائد خطرناك آلی و معدنی بیش از پیش
متداول شده است. به گفته رماوندي ، توانایی جذب و پذیرش فلزات سنگین مختلف از محیط زیست به
وسیله انواع میکروارگانیسم ها از جمله باکتري ها، اکتینومیست ها، قارچها و جلبکها به اثبات رسیده است.
این توانایی می تواند از طریق مکانیسم هاي متفاوتی شامل فرآیندهاي فیزیکوشیمیایی جذب در سطح
دیواره سلولی و مکانیسم هاي مرتبط با متابولیسم میکروبی نظیر انتقال و رسوب دهی اعمال شود. سلولهاي
زنده و مرده میکروبی می توانند جذب فلزات سنگین از جمله جیوه را انجام دهند.
این عمل می تواند به وسیله ترکیبات ترشح شده از سلولها مثل انواع متابولیت هاي سلولی ، ترکیبات پلی
ساکاریدي و دیگر اجزاي دیواره سلولی انجام شود. مکانیسم هاي جذب به وسیله سلولهاي مرده و زنده با

هم متفاوت است و میزان جذب ، ظرفیت پذیرش و تغلیظ فلزات در میکروارگانیسم هاي مختلف نیز
یکسان نیست.
جلبک ها و حذف بیش از 90 درصد از فلزات سنگین
هدف اصلی طرح ، حذف فلزات سنگین از پساب هاي آلوده صنایع با استفاده از جلبکهاي میکروسکوبی
می باشد . به کمک این روش میزان حذف فلزات سنگین حتی به بیش از 90 درصد نیز رسیده است. با
توجه به ارزان و در دسترس بودن جلبکها می توان از آن براي حذف فلزات سنگین بخصوص جیوه که
یکی از معضلات محیط زیست کشورمان است ، بهره جست و براحتی حتی فاضلاب دندانپزشکی ها که
حاوي جیوه است و در حال حاضر به زهکشهاي آب سطحی خیابان ها یا چاههاي جاذب وارد می شود را
می توان با کمک جلبک تصفیه کرد. جلبکهاي مورد استفاده در این فرایند از همه جاي کشورمان تهیه و
قابل پرورش می باشند . سپس جلبکها براي حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنایع خشک ، آسیاب و
سرند و در معرض پساب قرار گرفتند. عمومی ترین نوع جلبک مورد استفاده در این فرایند معمولا گونه
هاي اسپیروژیرا، ادوگونیوم ، زیگیمافانیکوم و لادوفوراگلومراتا می باشند . در این نوع فیتنراسیون ظرفیت
پساب ، لرزش و تکان دادن فیلتر در زمان کار ، زمان تماس فیلتر با پساب و PH جذب بیومس وابسته به
غلظت اولیه فلزات سنگین می باشد . همچنین راندمان جذب مستقل از دماي پساب است.

مشخصات کلی طرح:
عنوان:طرح تولید استفاده از جلبک هاي میکروسکپی براي جداسازي فلزات
سنگین سمی از پساب صنایع
ظرفیت طرح: 200 دستگاه
مواد اولیه اصلی جلبک هاي دریایی ، فلزات آلومینویم ، فولاد ، اتصالات مکانیکی
محل تأمین مواد اولیه:گلستان ، مازندران، اردبیل ، خوزستان ، لرستان ، فارس ، کرمان ،
کرمانشاه قزوین
پیشنهاد محل اجراي طرح:استان هاي تهران ، فارس ، اصفهان ، آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ،
خوزستان ، خراسان رضوي ، البرز ، مرکزي
موارد استفاده و کاربرد محصول: به عنوان یک فیلتر براي جداسازي فلزات سنگین از پساب هاي صنایع

میزان اشتغال زائی طرح 33 نفر
تعداد روزهاي کاري 300 روز با دو شیفت 8 ساعته
مساحت زمین 5000 متر مربع

طرح توجيهي تولید استفاده از جلبکهاي میکروسکپی براي جداسازي فلزات سنگین سمی از پساب صنایع

67صفحه

3000تومان