به نام خدا

طرح توجيهي تولید اسانس هاي گیاهی

بزرگ ترین معجزه گل ها و گیاهان و میوه هاي متنوع دارویی این است که چنانچه مطابق دستور پزشک
مصرف شوند، هیچگونه عوارض جانبی نداشته و به دنبال درمان یک بیماري، باعث بیماري دیگري نمی شود و
[ به همین دلیل باید از انهدام کامل گیاهان و میوه ها و گل هاي دارویی پیشگیري شود.[ ۱
در صورتیکه این طرح به مرحله اجرا برسد اسانس هاي طبیعی، جوهر اصلی گیاه و طبیعت در اختیار مردم
گذاشته می شود که با این کار بهترین راه استفاده سریع، مؤثر و اقتصادي از گیاه معطر و در قلمرو دارویی،
غذایی، بهداشتی و آرایشی صورت می پذیرد و در عین حال مردم را از مصرف مواد شیمیایی مشابه و مضر
بی نیاز می کند.
گیاه شناسان معتقدند که روغن هاي فرار یا اسانس ها مواد زائد گیاهی هستند که خواص بیولوژیکی ندارند .
بعضی دیگر معتقدند که روغن هاي فرار گیاه، باعث جذب حشرات مفید بر روي گیاه گردیده و این رهگذر
کمک بزرگی به عمل گرده افشانی می نماید.

اسانس ها یا روغن هاي اساسی ترکیبات روغنی فرار هستند که از بخش هاي مختلف

گیاهان معطر مانند برگ، پوست، گل، میوه، دانه و ریشه گرفته می شوند.

از ویژگی هاي اصلی روغن هاي فرار قابلیت تقطیر و فاسد نشدن آنها است که این دو مشخصه می تواند
روغن هاي فرار(اسانس) را از روغن هاي پایدار (استرهاي اسید چرب) متمایز نماید.
بسته بندي اسانس معمولا در ظروف شیشه اي و یا پلی اتیلن بوده ولی در مورد اسان س هاي طبیعی
گرانقیمت بسته بندي شیشه اي ترجیح داده می شود…..

خلاصه طرح
نام محصول: اسانس هاي گیاهی
ظرفیت پیشنهادي طرح: ۲۰۰ تن در سال
موارد کاربرد :مواد غذایی، داروسازي و لوازم آرایشی
و بهداشتی
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع گل و گیاه
کمبود محصول سال ۱۳۹۰ :۱۵۵۰۰ تن
اشتغال زایی: (نفر) ۳۱
زمین مورد نیاز:مترمربع۹۰۰۰

طرح توجيهي تولید اسانس هاي گیاهی

۴۱صفحه

۳۰۰۰تومان