به نام خدا

طرح توجيهي توليد پودر گوشت واستخوان باظرفيت ۳۰۰ تن در سال

تعداد شاغلين : ١٧

از آنجا كه تهيه خوراك دام در كشور و در شرايط فعلي از اهميت ويژه اي بر خوردار بوده
وكارخانه هاي توليد دان دركشور گاها تكافوي نياز عمده كشور را نمي نمايند و بالاخص اينكه
اخيرا نيز تعدادي پروانه مرغداري نيز جهت تامين وراه اندازي در ظرفيت هاي قابل توجه از
سوي ادارات ذيربط صادر گرديده است كه در اين صورت پياده شدن و به وجه اجرا درامدن اين
طرح ها مي تواند عملا تهيه دان را دچار مشكل نمايد ، لذا ايجاد واحدهاي كارخانه توليدي پودر
گوشت واستخوان بسيار ضروري بنظر مي رسد .
علاوه بر مطالب عنوان شده ، نظر با ينكه پودر گوشت مصرف صنعتي داشته وروغن حاصله نيز در
صنعت صابون سازي بكار مي رود و نيز در شرايطي است كه نياز عمده جامعه به صنعت مذكور
كاملا مشهود مي باشد . لذا همين مطلب نيز بر اهميت اجراي چنين طرحي هايي در كشور مي
افزايد .
طرح حاضر ارائه شده در ضرفيت سالانه ۳۰۰ تن با دو شيفت كاري تهيه و تنظيم گرديده است…

طرح توجيهي توليد پودر گوشت واستخوان باظرفيت ۳۰۰ تن در سال

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان