طرح توجیهی تولید پاکت سیمان باظرفیت سی وشش ملیون عدد درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پاکت سیمان باظرفیت سی وشش ملیون عدد درسال

یکی از مهمترین فاکتورهای مورد نیاز در تولید اکثر محصولات ، بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل و
نگهداری می باشد . لذا در این امر تمامی شرایط و مشخصات محصول مورد نظر باید مورد بررسی قرار
گیرد. در حال حاضر ایران به دلیل داشتن معادن عظیم گچ و آهک که عمده مو اد اولیه تشکیل دهنده
سیمان هستند جزو یکی از برترین کشورها از نظر مو قعیت استراتژیک تولید سیمان قرار دارد . از طرفی
طبق برنامه ریزی های به عمل آمده به منظور توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی ۸
درصد در سال، وجود زیربناهای اقتصادی و عمرانی جهت نیل به این هدف ضروریست بنابراین تولید
سیمان که یکی از مهمترین محصولات جهت ساخت زیر ساختهای اقتصادی می باشد بسیار ضروریست .
در این میان حمل و نقل سیمان و گچ از کارخانه به محل ساخت و ساز به دلیل حجم بالای این محصول
و نیز نوع کاربرد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذ ا این محصول به دو طریق یعنی بسته بندی در
پاکتهای کاغذی و نیز به صورت فله ای عرضه می گردد . این پروژه به منظور احداث کارخانه تولید
پاکت سیمان جهت بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات گچ و سیمان انجام پذیرفته است و امید
است که اطلاعات آن بتواند راهگشای احداث این قبیل واحدها و توسعه صنایع جانبی سیمان که یکی از
صنایع مهم در هر کشور است باشد.

نام محصول تولید پاکت سیمان
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۳۶ میلیون عدد در سال
موارد کاربرد بسته بندی پاکتهای سیمان
مواد اولیه مصرفی عمده کاغذ کرافت – نوار چسب – چسب کاغذ
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۷۲۲۵۵ هزار عدد در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۴
زمین مورد نیاز (مترمربع)۴۵۰۰

طرح توجیهی تولید پاکت سیمان باظرفیت سی وشش ملیون عدد درسال

۵۲صفحه

۳۰۰۰تومان