به نام خدا

طرح توجيهي توليد لوله و شيرآلات صنعتي فولادي

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي طرح توليد لوله و شيرآلات صنعتي فولادي مي باشد . اي ن
مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي ته يه گرد يده است و مطا ب ق متدولوژ ي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور د ق يق معر في شده و سپس بررس ي هاي لازم رو ي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت و نر م افزاري مورد ني از ني ز
شناسايي شده و در نها يت ظر فيت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذار ي مورد ني از بر اي اجر اي طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند ك ل يه اطلاعات
مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند.

رئوس مطالب:

-۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۲-۱ شماره تعرفه گمركي
-۳-۱ شرايط واردات
-۴-۱ بررسي و ارائه استاندارد
-۵-۱ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۶-۱ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۷-۱ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۸-۱ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۹-۱ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱۰-۱ معرفي شرايط صادرات

نام محصول:لوله و شيرآلات صنعتي فولادي
ويژگي محصول يا طرح:جايگزيني واردات و توسعه صادرات
ظرفيت پيشنهادي طرح:۱۰۰۰ تن
موارد كاربرد:
استفاده در خطوط لوله آبرساني ، نفت و گاز و مواردمشابه
مواد اوليه اصلي:فولاد ريختگري
محل تامين مواد اوليه:داخل كشور
كمبود محصول در سال ۱۳۹۵: ۲۴۰۶ تن
اشتغالزايي:۲۷ نفر
زمين مورد نياز:۳۰۰۰ متر مربع
۶۳صفحه

۲۰۰۰تومان