طرح توجيهي توليد لوله و شيرآلات صنعتي فولادي

به نام خدا

طرح توجيهي توليد لوله و شيرآلات صنعتي فولادي

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي طرح توليد لوله و شيرآلات صنعتي فولادي مي باشد . اي ن
مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي ته يه گرد يده است و مطا ب ق متدولوژ ي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور د ق يق معر في شده و سپس بررس ي هاي لازم رو ي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت و نر م افزاري مورد ني از ني ز
شناسايي شده و در نها يت ظر فيت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذار ي مورد ني از بر اي اجر اي طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند ك ل يه اطلاعات
مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند.

رئوس مطالب:

-1-1 نام و كد محصولالات ((آيسيك 3
-2-1 شماره تعرفه گمركي
-3-1 شرايط واردات
-4-1 بررسي و ارائه استاندارد
-5-1 بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-6-1 معرفي موارد مصرف و كاربرد
-7-1 بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-8-1 بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-9-1 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-10-1 معرفي شرايط صادرات

نام محصول:لوله و شيرآلات صنعتي فولادي
ويژگي محصول يا طرح:جايگزيني واردات و توسعه صادرات
ظرفيت پيشنهادي طرح:1000 تن
موارد كاربرد:
استفاده در خطوط لوله آبرساني ، نفت و گاز و مواردمشابه
مواد اوليه اصلي:فولاد ريختگري
محل تامين مواد اوليه:داخل كشور
كمبود محصول در سال 1395: 2406 تن
اشتغالزايي:27 نفر
زمين مورد نياز:3000 متر مربع
63صفحه

2000تومان