طرح توجيهي توليد كاغذ سنباده

به نام خدا

طرح توجيهي توليد كاغذ سنباده

بطور كلي سنباده كاغذي سنباده هايي متشكل از كاغذ هاي ويژه كرافت چسب و خرده سنگهاي ريز
سائيده يكنواخت طبيعي و مصنوعي مي باشد .سنباده هاي كاغذي شامل ورقه هاي پشتي انعطاف پذيري
مي باشد كه خرده سنگ هاي ريز سائيده يكنواخت توسط يك لايه نازك چسب بر روي آن متصل مي
گردد.
خرده سنگ هاي ريز سائيده يكنواخت طبيعي و مصنوعي مورد استفاده در سنباده هاي كاغذي شامل
انواع زير مي باشد:
– اكسيد آلومينيوم
– سيليكات كاربيد
(emery) – امري
(cornet) – كارنت

چسب مورد استفاده در اين نوع سنباده بايد از نوع مرغوب و مناسب
براي اين مقصود باشد.كارنت مصرفي بايد از نوع كارنت مرغوب و خرد شده از كارنت خالص ،سخت و
پر شده وعاري از مواد خارجي باشد.

كاغذ مورد استفاده بايد باكيفيت مرغوب باشد . چسب مورد استفاده در اين نوع سنباده بايد از نوع
مرغوب و مناسب براي اين مقصود باشد. فلينيت مورد استفاده بايد با كيفيت خوب و مناسب براي اين
كار باشد و دانه بندي اين سنباده بايد بوسيله شماره دانه بندي در پشت هر برگ نشان داده شود…….

نام محصول :توليد كاغذ سنباده
ظرفيت پيشنهادي طرح: (ظرفيت عملي) 105 تن در سال
موارد كاربرد:
آماده سازي و تسطيح سطوح در ساختمان ها و درب ها و دكور هاي
چوبي, سطوح فلزي و آهني قبل از رنگ شدن و پرداخت نهايي برخي محصولات فلزي
مواد اوليه مصرفي عمده :كاغذ كرافت- اكسيد آلومينيوم- چسب اوره
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم): 1201542 مترمربع در سال
اشتغال زايي: (نفر) 22
زمين مورد نياز: (مترمربع)3000

طرح توجيهي توليد كاغذ سنباده

55صفحه

3000تومان