به نام خدا

طرح توجيهي توليد شربتهاي گياهي

تاريخچه
فصل اول: کليات
١- معرفی گياهان دارويی
١- برخی از صفات گياهان دارويی
٢- اهميت کشت و توليد گياهان دارويی
٢- دلايل رويکرد به گياهان دارويی
فصل دوم : معرفی محصول (شربت های گياهی و صمغ گياهی)
١- معرفی محصول
١- معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه
٢- معرفی شربت گياهی (داروی گياهی)
٣- استاندارد ملی يا بين المللی
٢- بررسی قيمت محصول
٣- موارد مصرف و کاربردها
۴- بررسی کالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف
محصول
۵- اهميت استراتژيک کالا در دنيای امروز
۶- کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول
فصل سوم: ارزيابی اقتصادی طرح (وضعيت عرضه)
١- عرضه :
١- وضعيت واحدهای فعال در توليد محصول مورد نظر
٢٣ ٢- بررسی روند واردات تا سال
٣- عرضه در آينده
۴- پيش بينی واردات
فصل چهارم: ارزيابی اقتصادی طرح ( وضعيت تقاضا)
١- تقاضا
١- تقاضای گذشته
٢- بررسی روند صادرات محصول
٣- پيش بينی تقاضای محصول طی سال های آتی
٢- سهم قابل حصول از بازار مصرف
فصل پنجم : ارزيابی توليد محصول
١- فرآيند توليد
١- خشکآسياب کردن
٣- عصارهگيری (استخراج مواد متشکله گياهان دارويی)
٢- فرآيند توليد محصول
محصول ٣۶ opc
٣- مشخصات و هزينه مواد اوليه، مصرفی و بستهبندی
١- برآورد هزينه توليد عصاره گياهان
۴- نيروی انسانی
۵- برنامه توليد و فروش
۶- هزينه های طرح
١- سرمايهگذاری ثابت :
٢- زمين
٣- محوطه سازی
۴- ساختمان توليدی و اداری
۵- ساختمان توليد
۶- ماشينآلات اصلی توليد
٧- تجيهيزات آزمايشگاهی
٨- تأسيسات برقی و مکانيکی
٩- وسائط نقليه
١٠ – اثاثيه و تجهيزات اداری
١١ – هزينههای پيشبينی نشده
٧- هزينه توليد
٨- شاخص های اقتصادی طرح کردن گياه

طرح توجيهي توليد شربتهاي گياهي

۶۸صفحه

۳۰۰۰تومان