به نام خدا

طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی باظرفیت ۱۵۰۰ تن

رخی مطالب موجود در فایل طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی:

_معرفی محصول

_مواد اولیه مصرفی

_سرمایه ثابت

_سرمایه متغیر

_مواد اولیه و بسته بندی

_دوره بازگشت سرمایه

_تاسیسات و تجهیزات

_زمین مورد نیاز

_اشتغالزایی

تعداد شاغلین : ۲۴ نفر

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان