طرح توجيهي توليدپنبه هيدروفيل (PFS)

به نام خدا

طرح توجيهي توليدپنبه هيدروفيل (PFS)

پنبه هيدروفيل به آن نوع پنبه گويند که مدت زمان جذب آن بسيار
کم بوده و بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد اين محصول در
عمليات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در بسته بنديهای مختلف
زيگزاگی طوماری (لوله ای) از ۵٠ تا ٢۵٠ گرمی به بازار عرضه می
گردد.
از نظر طول الياف ،طول الياف پنبه هيدروفيل می بايستی بين ١۴ و
۶ميليمتر و بصورت يک توده يکنواخت باشد .اين پنبه نبايستی
دارای الياف مواد ديگر که در اصطلاح به آن الياف خارجی گويند
باشد.توده پنبه می بايستی بی بو بوده و ضمن آنکه در لمس کردن
نبايستی دارای صدا باشد . بايستی دارای قابليت ارتجاع بوده ودر
مقابل کشش مقاومت نمايد . مقدار رطوبت مجاز موجود در پنبه
هيدروفيل حدود ٨% و مقدار چربی ورزين آن نبايستی از ٣%تجاوز
نمايد .علاوه بر آن وجود مقدار مواد محلول موجود در پنبه تا
۵%مجاز بوده و بيشتر از اين مقدار غير مجاز است

اين محصول در عمليات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در عمل
دارای نقش پر اهميتی می باشد طوری که بدون آن انجام بسياری از
کارهای پزشکی وبهداشتی و آرايشی غير ممکن است .
٢- بررسي آالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف -۶
محصول
با توجه به آنکه پنبه هيدروفيل يکی از محصولات مصرفی بوده و
برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می گيرد ، لذا در عمل
آنچنان نقش ارزشمندی دارد که بدون آن انجام بعضی از کارهای
پزشکی و بهداشتی وآرايشی غير ممکن است. بدليل خصوصيات خاص پنبه
هيدروفيل که همان جذب سريع آب و مايعات می باشد ، کالای قابل
خانشينی نداشته و در هر مورد که نياز باشد خود پنبه را بايستی
مصرف نمود.

زمين موردنياز:3500مترمربع

اشتغالزايي:32نفر

طرح توجيهي توليدپنبه هيدروفيل (PFS)

63صفحه

3000تومان