طرح توجیهی تولیدپلاستیک خودچسب باظرفیت۵۰۰تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپلاستیک خودچسب باظرفیت۵۰۰تن درسال

پلاستیک به دسته ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون
بدست می آیند. پلاستیک ها دسته ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند. پلاستیک ها را می توان به
شکل های مختلف درآورد. عمدتاً پلاستی کها برای عرضه به بازار به مواد کمکی متعددی از قبیل مواد
ضد بلوک، آنتی اکسیدان ها، عوامل ضدشکاف مانند پلی بوتادین ها، پایدارکننده های گرمایشی،
لغزنده کننده ها، رنگ ها و تأخیراندازهای شعله وری از قبیل آنتمران آغشته می کنند. پس از دفع
پلاستیک به صورت زباله، هر یک از این مواد م یتواند در اثر حرارت غذا با مواد غذایی وارد واکنش
شیمیایی شود.

این پلاستیک در کشور ما بنام پلاستیک استرچ می باشد . تنها مورد از موارد پلاستیکی است که با
توجه به ضخامت آن قابل استفاده در تمامی صنایع جهت بسته بندی است.( ۱۰ تا ۲۰ میکرون)صرفه
اقتصادی این محصول زمانی مشخص می شود که شرکت ها جهت بسته بندی پالت ها وغیره با ارتفاع
ودرابعادمختلف چیزی در حدود ۵۰ % می بایست هزینه مازادپرداخت کنند.در حالیکه این پلاستیک باتوجه به ضخامت آن در هرکیلو چیزی حدود ۱۰۰ متر می باشد وهزینه بسته بندی به۱/۲ کاهش پیداخواهدنمود.
از دیگر مزایای این محصول می توان به سبک بودن وقابل حمل بودن آسان و ارزان بودن در ابعاد بالا
نام برد همچنین دلیل اقتصادی بودن آن نیز این می باشد که در کشور تنها یک شرکت تولید کننده آن
می باشد و نیاز کشور کلا از خارج تامین می گردد

خلاصه طرح
نام محصول پلاستیک خود چسب
ظرفیت پیشنهادی طرح ۵۰۰ تن
مواد اولیه (هزار ریال) ۶.۰۲۵.۰۰۰
اشتغال زایی ۲۱ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۳۰۰

طرح توجیهی تولیدپلاستیک خودچسب باظرفیت۵۰۰تن درسال

۴۵صفحه

۳۰۰۰تومان