به نام خدا

طرح توجيهي توليدپارچه ضدآب (شمعي)

بررسی های به عمل آمده بيانگر آنست که از مهم ترين
موارد مصرف و کا ربرد های پارچه شمعی می توان به
استفاده از اين محصول برای تهيه چادر های مسافرتی و
همچنين شلوار های بادگير اشاره کرد

پارچه هاي شمعی بعلت ضد آب بودن آن ها از امتياز
نسبتا مناسبی برخوردار می باشد و در صورت بوجود آمدن
امكانات بازاريابي و پيگيري آن مي توان انتظار داشت
زمينه توليد مناسب و صادرات ايده آل را در باز ارهاي
بين المللي به خود اختصاص دهيم .

بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط مشاور و با توجه
به ماهيت اين محصولات، بيشترين مورد کاربرد اين محصول در
تهيه چادرهای مسافرتی میباشد. بنابراين بهترين روش جهت
محاسبه تقاضا،استفاده از روش مصرف سرانه میباشد

پوشش کل سطح پارچه توسط مواد هيدروفوب (موادی که آب را به خود جذب نمی کنند) است، به نحوی که تمام منافذ
پارچه مسدود گردد. اين روش تکميل ضد آب نام دارد.
پارچه با کاربردهای خيمه و چادر ماشين با اين روش
تکميل می گردد.

طرح توجيهي توليدپارچه ضدآب (شمعي)

اشتغالزايي:۲۲نفر

زمين موردنياز:۸۰۰۰مترمربع

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان