طرح توجيهي توليديونو بلوك (بلوكهاي يونوليتي)

به نام خدا

طرح توجيهي توليديونو بلوك (بلوكهاي يونوليتي)

عناوين طرح:

معرفی محصول
١- نام و كد محصول
٢- شماره تعرفه گمركي
٣- شرايط واردات
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
٦- موارد مصرف و كاربرد
٧- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
٨- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
٩- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول
١٠ – شرايط صادرات
-2 وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت،
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا)
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها.
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم (به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
و اينترنت و بانک ه اي UNIDO ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهيزات و…)
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

– وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد
منابع و مراجع

خلاصه طرح
نام محصول :يونو بلوک
ظرفيت پيشنهادي طرح: ٣٠٠٠ تن در سال
موارد كاربرد :ساختمان سازي
مواد اوليه مصرفي عمده :پلي استايرن
كمبود محصول سال ١٣٩٠ ٣٣٠٠ تن در سال
اشتغال زايي: (نفر) ٤١
زمين مورد نياز:3000مترمربع

طرح توجيهي توليديونو بلوك (بلوكهاي يونوليتي)

54صفحه

3000تومان