طرح توجيهي توليدنانودي اكسيدتيتانيوم باكاربرددرصنایع رنگ سازي ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی

به نام خدا

طرح توجيهي توليدنانودي اكسيدتيتانيوم باكاربرددرصنایع رنگ سازي ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی

یکی از اکسید هاي معدنی که در سال هاي اخیر بیش از پیش در دنیاي نانو به ویژه در پوشش دهی منسوجات و تولید کرم هاي ضد آفتاب و ….قرار گرفته ، دي اکسید تیتانیم2 TiO

است. دي اکسیدتیتانیم در صنعت رنگ سازي کاربرد فراوان دارد و از آن در ساخت رنگ سفید استفاده می کنند ولی نانو
ذرات آن به دلیل داشتن خواص فوق العاده و منحصربه فرد موارداستفاده فراوانی در صنایع , آرایشی و
پوشش هاي محافظ در مقابل اشعه ماورا و… دارند. که اکثرا به دلیل اثر فوتوکاتالیستی آن است.
. دي اکسید تیتانیوم سه شکل بلوري شامل آناتاز، روتایل و بروکیت می باشد .

نانوفتوکاتالیست:
فتوکاتالیست ماده اي است که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنش شیمیایی شود، در حالی که
خود ماده، دست خوش هیچ تغییري نشود. فتوکاتالیست ها مستقیماً در واکنش هاي اکسایش و کاهش دخالت
ندارند و فقط شرایط موردنیاز براي انجام واکنش ها را فراهم می کنند .

ظرفیت پیشنهادي طرح: 6000 تن در سا ل
موارد کاربرد صنایع رنگ سازي ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی
مواد اولیه مصرفی عمده دي اکسید تیتانیوم
کمبود محصول :سال 1390 20600 تن
اشتغال زایی (نفر) 33 نفر

زمین مورد نیاز 7500مترمربع

طرح توجيهي توليدنانودي اكسيدتيتانيوم باكاربرددرصنایع رنگ سازي ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی

66صفحه

2000تومان