طرح توجيهي توليدكودمايع(كامل)

به نام خدا
طرح توجيهي توليدكودمايع(كامل)

به طور کلی هر ماده معدنی یا آلی که عناصر مورد نیاز گیاه را از نظر کمی و کیفی تأمین کند و باعث
بهبود وضعیت گیاه از لحاظ رشد، عملکرد و مقاومت به بیماري ها شود، کود نامیده می شود.
کودها به دو دسته اصلی تقسیم می شود.
الف- کودهاي شیمیایی یا معدنی
ب- کودهاي آلی و بیولوژیک
الف- کودهاي شیمیایی یا معدنی
این دسته از کودها شامل کودهاي ازته، کودهاي فسفاته، کود کامل ماکرو، کودهاي گوگردي و کودهاي
ریز مغذي و… می شود.

ب- کودهاي آلی یا بیولوژیک
این دسته از کودها شامل کودهاي حیوانی و صنعتی، کود سبز و کود بیولوژیک می باشد.
کودهاي مایع
کودهاي کشاورزي که به صورت محلول در آب و به حالت مایع مورد استفاده قرار می گیرند، تحت
عنوان کلی “کودهاي مایع” شناخته می شوند. لیست مهمترین کودهاي مایع در ادامه ارائه شده است:
کودهاي مایع ازته §
کودهاي کامل مایع §
کود میکروبیولوژیک مایع

خلاصه طرح
نام محصول کود مایع (کامل)
ظرفیت پیشنهادي طرح 1250 تن در سال
موارد کاربرد کشاورزي
مواد اولیه مصرفی عمده اسید فسفریک، آمونیاك، نیترات
آمونیوم، سولفات پتاسیم
کمبود محصول (سال 1390 ) ندارد
اشتغال زایی (نفر) 27
زمین مورد نیاز 3000 مترمربع

طرح توجيهي توليدكودمايع(كامل)

34صفحه

0

3000تومان