طرح توجیهی تولیدرنگ های متال کمپلکس بارکاربرد رنگرزی پشم ونخ

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدرنگ های متال کمپلکس بارکاربرد رنگرزی پشم ونخ

رنگهای متال کمپلکس
رنگهای متال کمپلکس از نظر ساختمان شیمیایی بسیارشبیه رنگهای کرومی هستند ولی از نظر
رنگرزی شبیه رنگهای اسیدی می باشند. این رنگها به دوگونه می باشند:
-۱ مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ : در ساختار شیمیایی آنها یک مولکول ماده رنگزا و یک اتم
فلز وجود دارد .
-۲ مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱ : در ساختار شیمیایی آنها دو مولکول ماده رنگزا و یک اتم فلز
وجود دارد .

خلاصه طرح
نام محصول رنگ های متال کمپلکس
ظرفیت پیشنهادی طرح ۳۰۰۰ تن
مواد اولیه رزین اپوکسی جامد،دی اکسید تیتان
بنتون ، زایلن ، منواتیلن گلیکول ، متیل اتیل کتون
ایزو پروپیل الکل ، هاردنر پلی آمید
متیل ایزو بوتیل کتون ، افزودنی ها
اشتغال زایی ۳۵ نفر
زمین مورد نیاز ۴۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی تولیدرنگ های متال کمپلکس بارکاربرد رنگرزی پشم ونخ

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان