طرح توجیهی تولیدباند وگاز با غشای نانوبرای پوشش زخم

به نام خدا
طرح توجیهی تولیدباند وگاز با غشای نانوبرای پوشش زخم

عناوین طرح:
معرفی کامل این محصول
موارد کاربرد این محصول
بررسی ظرفیت تولید سالانه
شرایط واردات این محصول
استانداردهای محصول تولیدی
بررسی قیمت تولیدات داخلی و جهانی
فناوری مورد نیاز این طرح
شرایط صادرات این محصول
شرح فرایند تولید صنعتی محصول
مساحت زمین مورد نیاز طرح
براورد مصرف آب،برق،سوخت و ارتباطات
تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز این طرح
بررسی سرمایه ی ثابت طرح
بررسی سرمایه ی متغیر طرح
بررسی ماشین آلات و تجهیزات ازمایشگاهی موردنیاز
ساختمان  ها و مواد اولیه ی طرح
تامین نیروی انسانی مورد نیاز طرح
بررسی حقوق و دستمزد نیروی انسانی
بررسی هزینه های تعمیرات و نگهداری
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
بررسی فروش سالانه ی محصول
بررسی نقطه ی سر به سر
مدت برگشت سرمایه گذاری طرح
اشتغالزایی:۴۰نفر
زمین موردنیاز:۵۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدباند وگاز با غشای نانوبرای پوشش زخم

۴۴صفحه
۳۰۰۰تومان