طرح توجیهی بازیافت انواع مختلف آلیاژ

به نام خدا

طرح بازیافت انواع مختلف آلیاژ

قراضه آهن و فولاد شاید در نگاه اول کالایی بی استفاده، فاقد ارزش و کارآیی باشد که بهترین
راه خلاصی از آن معدوم کردن آن باشد، ولی همین ماده بی ارزش در جایی دیگر حکم طلا پیدا
میکند. تا جایی که فولادسازان و کارخانه های مرتبط، بدون قراضه و البته سنگ آهن تقریبا
بیکار میشوند .
صنعت بازیافت ، یک صنعت مهم و اساسی در کشور بشمار می آید که تحت آن ضایعات و
قراضه های آهن و فولاد جمع آوری و با ذوب و تبدیل به شمش ، قابلبت استفاده در صنعت را
مجددا پیدا می نماید . شمش تولید شده در کارگاه های ریخته گری به قطعات با ارزش مبدل می
گردد و بدینوسیله قراضه و ضایعات آهن و فولاد مجددا به چرخه مصرف وارد می گردد .
امروزه قراضه آهن و فولاد نه تنها در بازار های داخلی ، بلکه در بازارهای جهانی از رونق
بسیار خوبی برخوردار است . به عنوان نمونه میزان واردات آهن قراضه به کشورمان در اشکال
مختلف معادل ۱۵۰۰۰۰ تن در سال است . این قرضه ها پس از ورود به کشور در دو شکل مورد
استفاده قرار می گیرد .
شکل اول : استفاده در کارخانه های ذوب آهن به منظور کاهش دمای ذوب و افزایش راندمان
وکیفیت آن
شکل دوم : ذوب قراضه ها و تبدیل آنها به شمش به منظور تولید مواد اولیه مورد استفاده
کارگاه های ریخته گری در سطح کشور
با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت این صنعت در کشور مشخص می گردد .

محصول مورد مطالعه شمش حاصل از ذوب مجدد آهن و فولاد می باشد

خلاصه طرح
نام محصول بازیافت انواع مختلف آلیاژها (شامل بازیافت فولاد و چدن)
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) بازیافت چدن و فولاد ۱۸۷۵ تن در سال
موارد کاربرد گارکاه های ریخته گری
مواد اولیه مصرفی عمده انواع قراضه آهن و چدن
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۸۰۵۴۹ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (مترمربع)۲۳۰۰

طرح توجیهی بازیافت انواع مختلف آلیاژ

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان