طرح توجيهي بازیافت انواع مختلف آلیاژ

به نام خدا

طرح بازیافت انواع مختلف آلیاژ

قراضه آهن و فولاد شاید در نگاه اول کالایی بی استفاده، فاقد ارزش و کارآیی باشد که بهترین
راه خلاصی از آن معدوم کردن آن باشد، ولی همین ماده بی ارزش در جایی دیگر حکم طلا پیدا
میکند. تا جایی که فولادسازان و کارخانه هاي مرتبط، بدون قراضه و البته سنگ آهن تقریبا
بیکار میشوند .
صنعت بازیافت ، یک صنعت مهم و اساسی در کشور بشمار می آید که تحت آن ضایعات و
قراضه هاي آهن و فولاد جمع آوري و با ذوب و تبدیل به شمش ، قابلبت استفاده در صنعت را
مجددا پیدا می نماید . شمش تولید شده در کارگاه هاي ریخته گري به قطعات با ارزش مبدل می
گردد و بدینوسیله قراضه و ضایعات آهن و فولاد مجددا به چرخه مصرف وارد می گردد .
امروزه قراضه آهن و فولاد نه تنها در بازار هاي داخلی ، بلکه در بازارهاي جهانی از رونق
بسیار خوبی برخوردار است . به عنوان نمونه میزان واردات آهن قراضه به کشورمان در اشکال
مختلف معادل 150000 تن در سال است . این قرضه ها پس از ورود به کشور در دو شکل مورد
استفاده قرار می گیرد .
شکل اول : استفاده در کارخانه هاي ذوب آهن به منظور کاهش دماي ذوب و افزایش راندمان
وکیفیت آن
شکل دوم : ذوب قراضه ها و تبدیل آنها به شمش به منظور تولید مواد اولیه مورد استفاده
کارگاه هاي ریخته گري در سطح کشور
با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت این صنعت در کشور مشخص می گردد .

محصول مورد مطالعه شمش حاصل از ذوب مجدد آهن و فولاد می باشد

خلاصه طرح
نام محصول بازیافت انواع مختلف آلیاژها (شامل بازیافت فولاد و چدن)
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) بازیافت چدن و فولاد 1875 تن در سال
موارد کاربرد گارکاه هاي ریخته گري
مواد اولیه مصرفی عمده انواع قراضه آهن و چدن
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 180549 تن در سال
اشتغال زایی (نفر) 22
زمین مورد نیاز (مترمربع)2300

طرح توجيهي بازیافت انواع مختلف آلیاژ

50صفحه

3000تومان