به نام خدا

طرح توجیهی توليد پودر كلر و گاز كلر

کاربردهاي فراوانی که کلر و پودر کلر در صنایع مختلف چه به صورت مستقیم و چه بعنوان مواد
اولیه محصولات شیمیایی و غیر شیمیایی دارند، موجب شده است که تولید این محصول، بسیار با اهمیت
باشد. صنایع بزرگی در ایران از این ماده به عنوان خوراك اولیه محصولات مختلف استفاده می کنند و نیز
کشورهاي زیادي این محصول را از کشور ما خریداري می کنند. علاوه بر تولید این دو محصول در این فرآیند،
محصول جانبی دیگري به نام سود سوزآور نیز تولید می شود که کاربردهاي فراوانی دارد. این عوامل باعث
می شوند که تولید کلر بسیار پر اهمیت باشد لذا، این طرح در قالب مطالعه مقدماتی و امکان سنجی تولید کلر
و پودر کلر انجام شد. در این طرح، با توجه به بررسی عوامل مختلف، ظرفیت تولیدي معادل ۱۰۰۰۰ تن در
سال به عنوان ظرفیت کارخانه در نظر گرفته که در زیر، خلاصه این طرح آورده شده است….

نام محصول کلر و پودر کلر
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰۰۰ تن در سال تولید کلر
موارد کاربردي تولید مواد شیمیایی، تصفیه آب، صنایع کاغذ و …
مواد اولیه مصرفی کلر و سود سوزآور آب، کلرید سدیم (سنگ نمک یا نمک صنعتی)
عمده هیپوکلریت کلسیم سود سوزآور و کلر
محل تامین مواد اولیه به علت اینکه مواد اولیه اصولا مواد معدنی هستند می توان به
راحتی از بازار داخلی فراهم شود چون به وفور در ایران موجود
است. کلر و سود سوزآور هم در خود کارخانه تولید می شود.
اشتغال زایی کلر ۱۲۰ نفر
دي اکسید کلر ۲۰ نفر
زمین مورد نیاز ۵ هکتار

طرح توجیهی توليد پودر كلر و گاز كلر

۷۳صفحه

۳۰۰۰تومان